Testamente och arv

Testamente och arv

Vad händer när jag dör? Vem ärver mina tillgångar? Hur ser arvsordningen ut? Bör jag skriva ett testamente? Vad inkluderas i ett arv? Frågorna är många men inte alltid med givna svar. Därför tänkte vi på Point of Law prata om det, för att det är viktigt. Ett testamente kan ge lugn och trygghet för oss själva men även för dem vi håller kärt.

Vi rekommenderar att du i samband med detta inlägg även läser inlägget där vi fokuserat på arv, du finner det här. Vill du läsa våra tidigare inlägg där vi skrivit om både testamente, äktenskapsförord och samboavtal kan du göra det här

Ärvdabalk

Ärvdabalk (1958:637) är den lag som reglerar arv och testamente. Ärvdabalken reglerar bland annat fördelning av kvarlåtenskap, formkrav och tolkning av testamente.

Arvsordningen

I 2 kap. ärvdabalken finns regler om hur kvarlåtenskapen ska fördelas när vi dör om ett testamente inte finns. Det är alltså genom ett testamente man annars sätter arvsordningen ur spel, helt eller delvis. Vi ska nu gå igenom arvsordningen steg för steg.

Efterlevande make

Om arvlåtaren var gift ska all kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Det gör man för att skydda den efterlevande, exempelvis så att han eller hon kan behålla bostaden och leva ett drägligt liv. Det gemensamma barnet eller barnen har efterarvsrätt, vilket innebär att barnen ärver först efter att den efterlevande maken också gått bort. Barnen får då som huvudregel två arvslotter, en från vardera förälder.

Särkullbarn

Om den avlidne har barn från tidigare förhållande eller äktenskap, ett så kallat särkullbarn, har denne dock rätt till sitt arv omedelbart. Ett särkullbarn har rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten men för att få detta måste han eller hon begära det, annars finns det risk att denne helt blir utan.

Fri förfoganderätt och full äganderätt

Den arvslott som barnen har rätt till ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande får använda pengarna men inte testamentera bort dem eller ge större gåvor till andra än barnen. Den efterlevande maken får sin del av arvet med full äganderätt, han eller hon får använda pengarna hur han eller hon önskar.

Första arvsklassen

Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, dessa kallas med ett annat ord för bröstarvingar. Om det endast finns barn och ingen efterlevande make får barnen sin del av arvet direkt. Om det finns ett barn ärver han eller hon hela kvarlåtenskapen, om det finns två barn får de hälften var och om tre barn får de en tredjedel var och så vidare.

Andra arvsklassen

Om den avlidne inte efterlämnar några bröstarvingar går arvet i uppåtstigande led, till den dödes föräldrar. Om föräldrarna inte finns i livet tillfaller kvarlåtenskapen den avlidnes syskon.

Tredje arvsklassen

Om arvingar inte heller finns i den andra arvsklassen går kvarlåtenskapen istället ytterligare ett steg upp, till den avlidnes far- och morföräldrar. Om inte dessa finns i livet så går arvet till far- och morföräldrarnas barn, alltså till moster, morbror, faster, eller farbror. Kusiner har enligt lag ingen arvsrätt och de är därför uteslutna.

Allmänna arvsfonden

Om ingen av ovanstående finns i livet går kvarlåtenskapen till allmänna arvsfonden och kommer då att användas till välgörande ändamål.

Vad är ett testamente?

Det är ett juridiskt bindande dokument, ett avtal som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas när man går bort. Ett testamente sätter arvsordningen ur spel, helt eller delvis. Man bestämmer själv vad testamentet ska innehålla och det ska spegla vår yttersta vilja. Man har rätt att ändra sitt testamente hur många gånger man vill men observera att det är det senaste som gäller.

Den som upprättar ett testamente kallar man för testator eller testatrix, det förstnämnda om du är man och sistnämnda om du är kvinna.

Varför behöver jag det?

Ett testamente är som sagt ett juridiskt dokument som sätter arvsordningen helt eller delvis ur spel. Det är ett sätt för dig att kontrollera att kvarlåtenskapen fördelas så som du önskar. Kanske önskar du att din konst ska tillfalla din vän? Eller kanske vill du att en viss summa ska gå till välgörande ändamål? Hur du än önskar fördela det du efterlämnar så gör du det tryggt med ett testamente.

Enskilt testamente & inbördes testamente

Det enskilda testamentet upprättas av en person och skrivs utifrån hur han eller hon önskar att kvarlåtenskapen fördelas. Ett inbördes testamente skrivs av två personer tillsammans och ger varandra ömsesidig arvsrätt. Ett inbördes testamente kan skrivas av såväl makar, sambor, syskon eller vänner. Observera dock att efterlevande make har arvsrätt men i detta fall med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt.

Vilka har rätt till arv trots testamente?

Barn har alltid rätt till sin laglott, detta gäller också särkullbarn. Det går alltså inte att testamentera bort detta. Laglotten är hälften av arvslotten. Låt oss ge ett exempel för att visa hur det kan se ut.

A har vid sin död två barn och tillgångar om 100 000 kronor. Arvslotten är då 50 000 kronor och laglotten är hälften av detta, alltså 25 000 kronor till vart och ett av barnen. Om du testamenterat bort all din kvarlåtenskap måste barnet eller barnen klandra testamentet för att få ut sin laglott. Klandertalan görs till domstol och inom sex månader.

Även en efterlevande make har rätt till skydd när make går bort även om denne har testamenterat bort all sin kvarlåtenskap. Efterlevande make har rätt till fyra prisbasbelopp vilket år 2019 uppgår till en total summa om 186 000 kronor.

Kan man ärva en skuld?

Svar nej. En arvinge kan aldrig bli skyldig att betala en skuld som inte den avlidnes tillgångar täcker. I de fall den avlidnes skulder är större än dennes tillgångar ärver arvingarna ingenting.

Arvsskatt

Många av er har säkert hört begreppet arvsskatt. I Sverige avskaffade man arvsskatten år 2005 och därmed finns det inga kostnader i samband med att man tar emot ett arv. Det finns därmed ingen anledning att avstå ett arv om det inte beror på personliga omständigheter.

Krav och giltighet

För att skriva ett testamente ska du vara minst 18 år. Om du är minderårig får du upprätta ett testamente över egendom du själv råder över om du är över 16 år eller om du varit gift. Om du upprättat ditt testamente under psykisk störning är detta inte giltigt.

Det ska vara skriftligt och bevittnat av två icke jäviga personer, alltså två personer som varken direkt eller indirekt ärver. Det kan vara exempelvis en vän, kollega eller granne. De som bevittnar ska vara minst 15 år, detta för att förstå innebörden av bevittningen. Vittnena inte behöver känna till innehållet om du så önskar utan de bevittnar din underskrift.

Under livets gång kan vår vilja och önskan när vi går bort förändras, det kan därför blir aktuellt att ändra ditt testamente och det är alltid det senaste testamentet som är giltigt. Det är därför en god idé att datera ditt testamente och förstöra det gamla.

Förvaring av testamente

Man bör förvara det på en säker plats där det varken kan bli förstört eller kan försvinna. Det går bra att lämna in ditt testamente till en begravningsbyrå. SBF, Sveriges Begravningsbyråers förbund, förvarar ditt testamente och det är kostnadsfritt.

Varför ska en jurist skriva mitt testamente?

Att skriva testamente är svårt och kräver kunskap, inte minst om lagarnas alla regler. Det finns mallar att köpa men dessa är generellt skrivna och inte utformade efter dina behov och önskemål. Det är viktigt att ditt testamente är juridiskt korrekt. Ett otydligt formulerat testamente kan ligga både dig och dina nära till last. Testamentet är till för att skapa trygghet.

Point of Law hjälper dig med ditt testamente!

Vi vill hjälpa dig att denna en jurist som upprättar ett testamente som passar dig och dina önskemål. Hos oss på Point of Law väljer du själv den jurist som ska skriva det. Tjänsten hittar du här.

Om du ännu inte registrerat dig på Point of Law så gör du det med ett fåtal klick här och det är självklart helt kostnadsfritt!

registrering
Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Kontakta oss!

Du når oss smidigt via vår mejl support@poflaw.se där vi gärna tar del av frågor, synpunkter eller om du funderar över någonting. Vi finns här för dig! Vill du läsa mer? Då rekommenderar vi bouppteckning, bodelningsavtal och gåvobrev.

Psst! Glöm inte att sätta på push notiser så du inte missar kommande inlägg.