Köp av lös egendom

För en tid sedan pratade vi om avtal. Vad ett avtal är, vad det innebär och vem som får ingå avtal är några av de frågeställningar vi tog upp. Vill du läsa inlägget finner du det här. Idag ska vi prata mer om vad som sker efter avtalets ingående, alltså efter du köpt den vara du önskar. Vid köp av lös egendom mellan en konsument och en näringsidkare finns en del regler att förhålla sig till. När och hur en vara ska avlämnas? Vad händer om du som konsument inte betalar? Eller i de fall näringsidkaren levererar med dröjsmål eller inte alls? Vad gäller när det är fel på en vara?

Varmt välkommen till Point of Law´s blogg!

Köp av lös egendom, bild på olika etiketter

Tillämplig lag?

När det gäller köp av lös egendom mellan en konsument och en näringsidkare är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Vill du läsa lagen i sin helhet finner du den här, på riksdagens hemsida. Det är förhållandet mellan konsument och näringsidkare vi ska fokusera på idag. Det är viktigt att veta vilka parterna är för att tillämpa rätt lag. Om det istället hade gällt köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner så hade istället köplagen (1990:931) varit tillämplig.

Konsumentköplagen är till skillnad från köplagen gynnande för konsumenter på så sätt att eventuella avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är helt utan verkan. En näringsidkare kan alltså inte uppställa oskäliga villkor som är till nackdel för konsumenten.

Konsument & näringsidkare

En konsument är en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, alltså sådant som du handlar för eget bruk. En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. En näringsidkare kan alltså vara allt från den matvarubutik du handlar i, det lilla bageriet runt hörnet eller den sida på internet där du beställer dina kläder.

Vad är lös egendom?

Lös egendom kan beskrivas som lösa saker. Det kan vara allt ifrån bilar till konst, kläder och böcker. I jordabalken (1970:994) kan man e contrario (som betyder motsatsvis) av 1 kap. 1 § 1 stycke utläsa att all egendom som inte är jord är lös egendom. I verkliga livet är det något mer komplicerat än så men detta är inte något vi ska djupdyka i idag. För nu räcker det att ni vet att lös egendom är lösa saker, i princip allt som inte är fastigheter.

När vi köper lösa saker ingår vi avtal. Vi får den vara vi önskar i gengäld mot pengar. Allt som oftast är det inget krångel men det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och skyldigheter i fall en tvist skulle uppstå. Lagtext är många gånger krånglig och svår att tolka. Låt oss på Point of Law guida dig igenom vanliga situationer som kan uppstå och förklara vad lagen säger.

Avlämnande

En vara anses vara avlämnad när den kommit i köparens besittning, med besittning menar man när du som kund har varan i din ägo. Varan ska överlämnas enligt det som avtalats mellan dig och näringsidkaren. I vissa fall får man varan omedelbart vid avtalets ingående och i vissa fall senare. Om ingen leverans avtalats ska varan avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter att avtalet ingicks.

Vem bär risken för varan?

Innan varan levererats till dig som konsument är det näringsidkaren som bär ansvaret för varan. När varan är i din besittning är det du som bär risken för varan, exempelvis om den förstörs, kommer bort eller förminskas etcetera. Exempelvis om du har beställt en vara som ska levereras hem till dig eller till ditt postombud så är det säljaren som har ansvaret för varan tills dess att du fått hem den eller hämtar ut den.

Avbeställning

Du som köpare har rätt att avbeställa varan innan den avlämnas. Då har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet eller kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning för eventuella förluster.

Dröjsmål

Om du inte får din vara eller om leveransen är försenad så föreligger dröjsmål i lagens mening. För att kunna åberopa påföljder krävs att dröjsmålet inte beror på dig som köpare. Vid dröjsmål finns det olika påföljder och vad som blir aktuellt beror på hur omfattande förseningen är, vad den beror på och hur du som köpare lider skada av detta.

Påföljder

Fullgörelse av köp

Säljaren har rätt till en tilläggstid för att kunna leverera varan till dig. Det första du som konsument har rätt att göra är att hålla inne delar av eller hela betalningen. Detta är en form av säkerhet för den vara du ska erhålla. Du som köpare kan kräva att säljaren fullgör det köp som avtalats om du framställer kravet inom en rimlig tid. I de fall säljaren inte kan fullgöra köpet på grund av oövervinnerliga hinder eller orimliga uppoffringar är säljaren inte skyldig att fullfölja avtalet. Exempel på detta kan vara det som kallas force majeure. Detta brukar beskrivas som oövervinnerliga eller oväntade händelser såsom brand, översvämning eller händelse av allvarlig karaktär. Med andra ord omständigheter som gör det mer eller mindre omöjligt att leverera varan.

Hävning av köp

I vissa fall har du som köpare rätt att häva köpet. Du har rätt att häva ditt köp om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller om du vid köpet meddelat säljaren att leverans måste ske en viss dag. Ordet väsentlig är här av stor betydelse och ett exempel på detta kan vara en födelsedagstårta som beställts på ett bageri. Givetvis är det viktigt att tårtan levereras på födelsedagen. Om bageriet inte kan leverera tårtan den avtalade dagen har du rätt att häva köpet. Du ska då återfå köpeskillingen om du redan betalat och om du inte utgett betalning ska du inte heller göra detta.

I de fall näringsidkaren är i dröjsmål och du har angett en tilläggstid inom vilken leverantören har på sig att leverera den redan sena varan, får du inte häva köpet under tilläggstiden om inte säljaren meddelar att denne inte kommer att kunna leverera varan under denna tid. När tilläggstiden löpt ut får du häva köpet om så önskas. Tilläggstiden får inte vara oskäligt kort och vad som här anses med “oskäligt” varierar från fall till fall.

Om du som köpare framställt ett krav om att säljaren ska fullfölja avtalet men utan någon tilläggstid får du lov att häva köpet. Förbehållt att varan inte levererats under en skälig tid efter det att du framställt kravet.

Skadestånd

Som köpare kan du ha rätt till ersättning för den skada du lidit genom säljarens dröjsmål. Detta är dock inte aktuellt om det beror på en händelse som ligger utanför säljarens kontroll, exempelvis force majeure som vi talade om ovan. Skadeståndet kan omfatta ersättning för utgifter, inkomstförlust eller prisskillnad för ett täckningsköp. Annan förlust i samband med dröjsmål kan också ersättas. Det krävs att du som köpare kan visa dessa förluster för att du ska få ersättning.

Köpare i dröjsmål

Om du som köpare inte betalar för din vara i rätt tid och detta inte beror på säljaren så föreligger dröjsmål. I dessa fall kan säljaren göra gällande för vissa påföljder. Låt oss förklara dessa nedan.

Påföljder

Om betalning ska ske innan varan lämnas eller i samband med att varan ska överlämnas men så inte sker, har säljaren rätt att hålla inne varan och inte utge den tills dess betalning sker. Om den uteblivande betalningen är ett väsentligt avtalsbrott så har säljaren rätt att häva köpet. Vanligast är dock att säljaren erbjuder en tilläggstid. Det innebär ytterligare tid som köparen har på sig att betala och den får inte vara oskäligt kort. Under det att tilläggstiden löper får säljaren inte häva köpet om inte köparen uttrycker att betalning över huvud taget inte kommer att ske.

I de fall du som köpare har varan i din besittning får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätten till det eller om köparen avvisar varan. Om köparen har varan i sin besittning men varken vill betala eller återlämna varan kan inkasso och eventuellt Kronofogden bli inkopplade.

I de fall köpet hävs kan säljaren ha rätt till viss ersättning. Det kan vara kostnader som han inte på något annat sätt kan tillgodogöra sig, särskilda kostnader eller annan förlust i samband med avtalet. Denna ersättning kan till exempel vara om en vara tillverkats utefter kundens önskemål och ingen annan kan ha användning av varan.

I de fall att avtalet hävs ska inte säljaren överlämna varan och säljaren ska inte betala. I de fall detta redan gjorts ska båda parterna lämna tillbaka det de tagit emot.

Fel på vara

Visst har vi alla råkat ut för en felaktig vara någon gång? Det är sånt som händer. Vanligtvis är det inte några problem att lämna tillbaka varan om felet anses ha funnits där när du köpte den eller om du har en garanti på varan. Men det är inte alla gånger så enkelt. Nedan tänkte vi redogöra för vanliga problem och hur man kan gå tillväga för att lösa det. Återigen finns det minst lika många regler som undantag. Det är därför viktigt att ha i bakhuvudet att alla fall är olika och löses på olika sätt.

Vad kan du förvänta dig av en vara?

Vid köp av en vara så har du rätt att förvänta dig vissa saker av den. I lagen sägs att varan ska stämma överens i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper med vad som följer av avtalet. Om du beställt en vit byxa eller en röd brödrost så är det också givetvis det du ska få. Den ska hålla den kvalitet som säljaren utlovat. Det är säljarens skyldighet att upplysa om sådant som anses vara viktigt att veta om varan. Det kan vara exempelvis skötselråd, användning och så vidare.

Med fog kunnat förutsätta

När det gäller fel på en vara så talar man ofta inom juridiken om vad köparen “med fog” kunnat förutsätta eller räkna med. Exempelvis så kan man som köpare räkna med att en bil fungerar fint och är i gott skick om den efter undersökning ser bra ut och säljaren intygar detta.

När det gäller fel på en begagnad vara så kommer vi att återkomma till detta i nästa inlägg. Glöm inte aktivera push notiser så att du får en påminnelse då nästa spännande inlägg släpps!

Ett fel som upptäcks inom sex månader från det att varan köptes förutsätts ha funnits där från början. Om näringsidkaren påstår annat så är det upp till denne att bevisa att felet inte fanns från början. Om en vara är att anse som felaktig har näringsidkaren i första hand rätt att avhjälpa felet, det vill säga att reparera varan. Om inte det är möjligt har konsumenten istället rätt till en ny vara, prisavdrag eller häva köpet. Samtliga av dessa alternativ kan kombineras med skadestånd. En förutsättning för att någon påföljd ska bli aktuell är dock att konsumenten reklamerat varan i skälig tid efter att felet upptäckts.

Undersökning av vara

Vid köp och mottagande av en vara är det viktigt att du undersöker den. Görs inte detta kan du förlora rätten att reklamera den. Undersökning av varan ska ske snarast efter du fått varan i din besittning.

Påföljder

Precis som vid dröjsmål så finns det en rad olika påföljder som kan bli aktuella när det gäller fel på vara.

Hålla inne betalning

Du som köpare har rätt att hålla inne betalningen för en felaktig vara och du kan kräva avhjälpande eller omleverans. Man väljer mellan dessa två beroende på vilket som görs mest effektivt och utan onödiga kostnader. I vissa fall kan varan vara av ett billigare slag och reservdelen till denna vara dyrare än själva varan, då är det givetvis omleverans som blir aktuellt. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid.

Prisavdrag eller hävning

I de fall avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid eller inte alls får du som köpare begära prisavdrag eller häva köpet. Prisavdraget ska motsvara felet på varan. I de fall köparen på annat håll kan fixa varan så har denne rätt till prisavdrag som motsvarar kostnaden för det så länge den inte är oskälig. Om felet på varan är av väsentlig betydelse för köparen så får hen häva köpet och vad vardera part fått ska återges.

Skadestånd

I vissa fall kan du som köpare ha rätt till ersättning för den felaktiga varan och den skada du lider av detta. Ersättning utgår dock inte om det beror på ett förhållande som säljaren inte kunde räkna med, exempelvis händelser av force majeure karaktär som vi talat om tidigare i inlägget.

Skadeståndet kan omfatta ersättning för utgifter, inkomstförlust eller prisskillnad för ett täckningsköp. Annan förlust i samband med fel på vara kan också ersättas. Ersättning utges inte för förlust som köparen tillfogas på annat än den sålda varan.

Vid täckningsköp utges ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen. Priset för den nya varan ska vara skäligt och göras med omsorg. Om man köpt en alldeles för dyr ersättningsvara så får man endast ersättning för den prisskillnad som annars vore rimlig.

Som konsument har man en reklameringsfrist som sträcker sig över tre år om inte annat följer av garanti eller liknande. Vid köp av vara som visar sig vara felaktig ska man reklamera inom skälig tid, man kan alltså inte vänta ett år efter det att skadan uppvisat sig. Om man som konsument reklamerar inom två månader efter det att felet visar sig så anses man ha reklamerat i tid.

Hur kan Point of Law hjälpa dig?

Viktigt att komma ihåg är att de situationer som uppstår många gånger är mycket komplicerade. Det gör att det inte alltid bara är att läsa en lag för att få ut sitt svar. I många fall behöver man juridisk hjälp och det är just därför vi finns för dig.

Point of Law är en en marknadsplats för juridiska tjänster. Vi gör köp av juridiska tjänster mer tillgängliga för dig som konsument så du får friheten att välja själv, det tycker vi är viktigt! Hos oss väljer du själv vem som ska utföra den juridiska tjänst du är i behov av. Du kan jämföra priser, se recensioner av tidigare utfärda jobb samt till ett fast pris som passar din plånbok. Du hittar alla tjänster vi förmedlar här.

Skriv till oss!

Vi önskar ta del av dina synpunkter, frågor och önskemål om vad du önskar läsa om på vår blogg. Mejla support@poflaw.se så svarar vi så snart vi kan!