Vad är en jurist?

Vad är egentligen en jurist? Vad jobbar juristerna med och hur ser utbildningen ut? Detta är några av frågorna som vi tänkte reda ut idag. Ofta anlitar vi den hjälp vi behöver men vet egentligen inte så mycket om vare sig yrket, kompetensvidd eller vägen dit. Vi på Point of Law anser att juridiken är en stor del av livet men också en av samhällets grundpelare och därför tänkte vi dela med oss av vår kunskap. Varmt välkommen till Point of Law´s blogg!

Jurist, två personer i kostym

Hur blir man jurist? 

En juristexamen får man efter avklarad högskoleutbildning hos någon av de universitet som erbjuder juristprogrammet. I dagsläget finns juristprogrammet på sex olika universitet i Sverige. Från norr till söder är dessa Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Karlstad, Göteborg och Lund. Utbildningen har något annorlunda upplägg de olika universiteten emellan men är likvärdiga i resultat. Programmet stäcker sig över 4,5 år och leder till juristexamen, tidigare kallad juris kandidatexamen. I Sverige är jurist inte en skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det. Det krävs dock relevant utbildning för att klara de utmaningar som yrket för med sig. Vi på Point of Law anser att relevant utbildning är mycket viktigt och därför begär vi in examensbevis som styrker juristernas utbildning, detta för att du ska känna dig trygg och säker när du köper juridiska tjänster via Point of Law.

Vart arbetar juristerna?

I Sverige finns det omkring 35 000 verksamma jurister. Fördelen med att vara jurist är att man kan arbeta inom en mängd olika yrken, bredden och valmöjligheterna är oändliga. En jurist kan arbeta i privat eller offentlig sektor, exempelvis på en privat juristbyrå, inom kommunal eller statlig verksamhet eller intresseorganisationer. Som jurist kan man också jobba på bank, inkasso, försäkringsbolag, Skatteverket och Migrationsverket. Du kan också, efter examen, om du är svensk medborgare och har genomgått notarietjänstgöring arbeta som åklagare, kronofogde eller domare. Det är också vanligt att jurister arbetar som advokater och vi återkommer till det lite längre ned i inlägget.

Åklagare, kronofogde & domare

Som åklagare arbetar man tillsammans med polisen och utreder brott, det är åklagarna som beslutar om en anklagad person ska åtalas och åklagaren driver i sådana fall åtalet i domstol. En kronofogde arbetar med att se till att skulder betalas samt ser till att de allra svårast skuldsatta får en ordnad ekonomi. En domare dömer i mål i domstolar, antingen i allmän domstol som i huvudsak behandlar tvistemål, brottsmål och familjerelaterade mål, mellan enskilda och/eller företag. Förvaltningsdomstolen behandlar främst mål mellan enskilda och myndigheter som rör skatter, socialförsäkringar, sociala frågor och utlänning- och medborgarskap samt tvister med Försäkringskassan och kommunen.

Då juristprogrammet ger en så bred valmöjlighet är det många som inte arbetar med traditionella juridiska arbeten. Hela 6 av 10 jurister arbetar med annat, såsom ledarskap, organisationsutveckling och marknadsföring.

Vad gör en jurist?

En jurist är skicklig på att analysera och lösa juridiska problem av olika slag. En jurist tolkar bland annat lagar, författningar, förarbeten, rättsavgöranden och avtal och tillämpar lagen inom de områden han eller hon arbetar. En jurist är ofta specialiserad inom sitt område, exempelvis inom straffrätt, avtalsrätt, affärsjuridik och så vidare. Hur juristen arbetar beror således inom vilket område han eller hon är verksam.

Vad är en lag?

En lag är en regel som alla måste följa. Riksdagen beslutar om lagar men innan detta inkommer regeringen med en så kallad proposition, alltså ett förslag till lag som riksdagen sedan kan välja att anta eller inte. I de fall man vill att en lag ska ändras går det till på samma sätt. I de fall en eller flera riksdagsledamöter har ett förslag till ny lag eller ändring av en redan befintlig lag inkommer de med en motion. Innan riksdagen beslutar om lagen ska antas eller inte förbereds propositionen eller motionen av ett utskott. Det är riksdagen som tar beslut om en lag ska ändras eller upphöra att gälla.

Vi kommer i ett senare inlägg att mer grundligt gå igenom hur lagar stiftas och hur förordningar antas.

Vad är en förordning?

En förordning har samma kraft som en lag men är dock underordnad lagarna. Det är alltså lagarna som riksdagen beslutat om som går i första hand. För att regeringen ska få utfärda förordningar måste de ha riksdagens bemyndigande i lag. Det är alltså inget som de får göra hur som helst.

Vilka kvalitéer och färdigheter bör en jurist besitta?

En jurist bör vara expert på att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. En jurist bör också tänka logiskt och sakligt. Juristen ska vara en god lyssnare och kunna skapa kontakt med alla människor i alla tänkbara situationer. Dessa egenskaper krävs för att kunna förstå alla människor och även kunna göra sig förstådd inför dessa.

Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat?

Både en jurist och en advokat har en juristexamen. Alla advokater är jurister men alla jurister är inte advokater. För att bli advokat krävs det att man blir antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Vill du kika in hos Advokatsamfundet finner du deras hemsida här.

För att en jurist ska få använda den i lag skyddade titeln advokat krävs det att han eller hon har en juristexamen vid ett av Sveriges universitet, att han eller hon har erfarenhet som motsvarar minst 3 år praktisk kvalificerad juridisk verksamhet och därefter avlagt en godkänd advokatexamen. Då man uppfyllt ovanstående krav samt har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet, kan du söka om inträde i Advokatsamfundet, ansökningen prövas av dess styrelse. Det är alltså enbart den som antagits som ledamot av Advokatsamfundet som får kalla sig advokat.

En advokat har tystnadsplikt och det här av mycket stor vikt att han eller hon är oberoende i alla avseenden. En advokat ska bevaka sin klients intressen inom ramen för lagstiftning och god advokatsed.

Om du är nyfiken på yrket och annat smått och gott rekommenderar vi att ni kikar in på Sveriges Domstolars youtube kanal. Du hittar den här.

Juristerna på Point of Law

Point of Law förmedlar juridiska tjänster och vi finns till för att göra det mer tillgängligt för dig som konsument att ta del av dessa. Vi vill att du enkelt ska se pris, välja den jurist du vill och få den tjänst du behöver inom den tidsram som passar dig. Juristerna jobbar runtom i vårt avlånga land och vi arbetar ständigt med att utöka vårt utbud av jurister så att du med säkerhet ska finna det du söker. Vi anser att du ska kunna tillvarata dina juridiska rättigheter! Alla tjänster vi erbjuder finner du här.

Hör av dig!

Point of Law finns alltid här för dig! Kontakta oss med dina frågor och synpunkter på bloggen@poflaw.se så ser vi till att besvara ditt mejl så snart vi kan.