• Hem
  • Juridisk Ordlista

Ordlista

Sök efter bokstav

A

En A-aktie har ett högre röstvärde än en B-aktie på en bolagsstämma. Skillnaden får högst uppgå till 1/10 gällande röstvärdet. Alla A-aktier har samma värde och även lika rösträtt.

AB

AB är en förkortning för aktiebolag och ägarna till ett aktiebolag har inget personligt ansvar gällande företagets förbindelser, vilket inte är fallet om man exempelvis driver en enskild firma.

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därför, precis som privatpersoner, ingå avtal, äga tillgångar, ådra sig skulder och bli stämda.

Abolition innebär antingen att man inte får inleda en förundersökning vid ett visst brott. Alternativt att man inte får väcka åtal för ett visst brott.

Det är regeringen som beslutar om abolition ska ske och det är mycket sällsynt att regeringen beslutar om detta. Ett exempel på abolition under 1960-talet är då abort fortfarande var olagligt i Sverige. Kvinnor åkte då till Polen för att genomföra abort och då genomförde man en abolition som innebar att kvinnorna inte kunde bli åtalade för detta i Sverige.

Abrogation innebär att man upphäver en lag eller förordning. Det är riksdagen som stiftar lagar och det är även riksdagen som kan ändra eller upphäva en lag.

En absolut regel är en regel eller lag som man måste följa. För att uttrycka det annorlunda kan man säga att regeln eller lagen är tvingande. Det är inte möjligt att avtala bort en tvingande lag och är med ett annat ord indispositiv.

Exempelvis är konsumentköplagen (KKöpL) tvingande. Lagen reglerar förhållandet mellan en näringsidkare och en konsument där parterna är icke jämbördiga. Ett annat exempel är lagen om anställningsskydd (LAS) som är en tvingande lagstiftning. Även här är det fråga om ett icke jämbördigt förhållande. En arbetsgivare inte ska kunna avtala bort lagens regler för att själv vinna fördelar.

När ett brott har begåtts är det åklagaren som väcker åtal. När så sker föreligger absolut åtalsplikt. Det innebär att åklagaren är skyldig att åtala den misstänkte enligt svensk rätt när följande föreligger:

  1. Brott har begåtts, och
  2. åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning mot den misstänkta personen, men
  3. om den misstänkte icke är myndig, alltså under 18 år, får hen stället en straffvarning.

Absolut äktenskapshinder innebär att man inte får gifta sig. Exempel på äktenskapshinder är att personen är underårig och hen måste då ha tillstånd för att få gifta sig. Tillstånd ger man endast om det finns särskilda skäl för detta. En person får inte heller ingå äktenskap med en släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller med helsyskon. Halvsyskon får endast ingå äktenskap efter tillstånd av myndighet. Som ett sista exempel på absolut äktenskapshinder får inte den som redan är gift ingå äktenskap.

Abstrakt fara innebär att det finns en risk för att fara föreligger men utan att någon konkret fara behöver ha uppstått i det enskilda fallet. Man kan beskriva det som att gärningen har varit ägnad att medföra fara men att faran inte har realiserats. Ett exempel på abstrakt fara är vårdslöshet i trafik.

Ett abstrakt fel eller också ett så kallat objektivt fel, innebär fel som rör egendoms fysiska skick. Ett abstrakt fel innebär att egendom avviker från vad en köpare normalt kan förvänta sig. Exempelvis om du köper en cykel så ska du också kunna förutsätta att den åker framåt när du trampar på pedalerna. Om den inte gör det föreligger ett abstrakt fel.

Accept är en term man använder inom avtalsrätten. En accept är ett jakande svar på ett anbud och dess villkor. Efter att man givit en accept har ett avtal kommit till stånd. Den som ger ett anbud kallar man för anbudsgivare.

Den person som inom avtalsrätten har godkänt och givit ett jakande svar till ett anbud kallar man för acceptant.

När man inom avtalsrätten mottagit ett anbud har anbudsmottagaren en viss tid på sig att acceptera anbudet. Därefter förfaller anbudet och man kallar denna tid för acceptfrist. Tidsfristen varierar från fall till fall och den ska man bestämma i anbudet. Om så inte är fallet gäller det som kallas för legal acceptfrist som bestäms genom lag. I lagen tar man hänsyn till hur lång tid det tar att skicka anbudet, exempelvis så är det skillnad mellan att skicka mejl och brev eller om man ger anbudet muntligt. Dessutom ska anbudtagaren givas en skälig betänketid. Om personen inte accepterar anbudet inom tidsfristen förfaller anbudet.

Accession är ett begrepp man använder inom fastighetsrätten. Med accession menar man ett föremål som har blivit installerat eller på något annat sätt sammanfogat med en fastighet. Ett sådant föremål kan därmed bli klassat som ett fastighetstillbehör och vid en försäljning övergår äganderätten till föremålet per automatik till den nya fastighetsägaren.

Att separera föremålet eller föremålen från en fastighet kan minska värdet på fastigheten och i vissa fall bidra till värdeförstöring av fastigheten.

Det finns inget direkt lagstöd för denna bestämmelse utan ges sin rätt genom praxis så som genom rättsfall som ger stöd för användandet av accession.

Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan ett företag som har betalningssvårigheter och en fordringsägare. Denna överenskommelse innebär vanligtvis att fordringsägaren avstår eller sätter ned delar av sina fordringar, vilket syftar till att näringsidkaren ska återfå ekonomisk balans. Storleken på ackordet är ofta bestämt till en viss procent.

Acte Clair är en undantagsregel man använder då det är uppenbart att ett den nationella domstolen inte behöver ett förhandsavgörande från EU-domstolen. För att så ska vara fallet måste det vara uppenbart hur man ska tolka EU-rätten. Den nationella domstolen vara säker på att både EU-domstolen och alla de nationella domstolarna skulle komma till samma tolkning och slutsats i fallet.

Om man behöver inhämta ett förhandsavgörande är detta ett bindande beslut av EU-domstolen och avgörandet är då en tolkning av den europeiska unionsrätten. Det är den nationella domstolen som begär ett förhandsavgörande och för att så ska ske måste man vara en medlemsstat som är en del av EU (Europeiska Unionen).

Genvägar

Frågor och Svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar på ett och samma ställe

Läs mer

Juridiskt Magasin