Gåvobrev

Både att ge och få gåvor är något de allra flesta uppskattar. Dagligdags kan det handla om relativt små gåvor. När vi pratar om gåvor syftas det ekonomiska värdet av gåvan och inte det emotionella värdet som ofta kan vara större. I detta inlägg ska vi berätta om gåvor av större värde och i de fall ett gåvobrev kan vara av stor betydelse både för dig som gåvogivare och för gåvomottagare. Välkommen till Point of Law och vi hoppas du får en trevlig lässtund. Psst! Här hittar du tidigare blogginlägg för mer läsning.

Böcker och pennor. Gåvobrev.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där gåvogivaren, den som ger gåvan, uttrycker sin vilja att ge en gåva till en annan person, gåvomottagaren. Ett gåvobrev är juridiskt bindande så länge det är utformat på ett korrekt sätt. Det är vanligt att utforma ett gåvobrev när det gäller gåvor som exempelvis är fastighet, bostadsrätt, pengar, aktier, obligationer, konst eller andra föremål som värderas högt.

Varför behöver jag ett gåvobrev?

Med ett gåvobrev reglerar du överlåtelsen av en gåva och det kan innefatta villkor som skapar trygghet för både dig som givare som för mottagaren. Villkor i ett gåvobrev kan vara till exempel att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Det innebär att gåvotagaren får lov att behålla gåvan om gåvogivaren skulle skilja sig eller gå bort.

I de flesta fall är det tillräckligt att gåvan i sig överlåtits, med andra ord att tradition skett, för att en gåva ska anses bindande men ibland, vid vissa överlåtelser, krävs ett gåvobrev för att gåvan ska anses giltig i juridisk mening. Det gäller bland annat vid fastighetsöverlåtelser.

Vad bör ditt gåvobrev innehålla?

För att gåvan ska bli giltig finns några krav som måste uppfyllas. Också av ren tradition brukar gåvobrev ha en viss form. Ditt gåvobrev bör innehålla följande:

  • Uppgifter om gåvogivaren och gåvomottagaren
  • En beskrivning av gåvan
  • En överlåtelseförklaring
  • Eventuella villkor
  • Ort och datum
  • Underskrifter av både givaren och mottagaren

Gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt ska även bevittnas av två personer samt innehålla en fastighetsbeteckning. Om gåvan avser en fastighet måste du också ändra i lagfarten. När gåvobrevet är registrerat hos Skatteverket skickas det tillbaka till dig och du ska då skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Gåvobrev som avser bostadsrätt ska innehålla uppgift om vilken lägenhet som gåvan avser.

Gåva mellan makar ska registreras hos Skatteverket. När du registrerar en gåva hos Skatteverket ska du lämna in originalhandlingen, alltså gåvobrevet, åtföljt med två bevittnade kopior. Syftet med dessa bevittnade kopior är att två vittnen intygar att kopiorna stämmer överens med originalet.

I gåvobrevet kan du också skriva in villkor som anger under vilka förutsättningar gåvan ska genomföras samt hur gåvan ska hanteras i framtida skeden. Exempelvis att gåvotagaren inte får sälja gåvan vidare till någon annan eller att han eller hon först får nyttja gåvan när en viss ålder uppnåtts.

Möjliga konsekvenser utan gåvobrev

Om ett gåvobrev inte upprättas blir gåvan inte giltig förrän den överlämnas till mottagaren. Innan dess kan gåvogivaren ta tillbaka löftet. Om ett löfte om gåva givits muntligt, under ett högtidligt tillfälle med vittnen, så gäller det muntliga löftet. När en gåva har givit och mottagits går det inte att ta tillbaka gåvan eller att ångra sig.

Återvinning av gåva

Om en person som givit en gåva har såpass stora skulder att hen försätts i personlig konkurs kan det hända att gåvan ska gå åter. En person med skulder som ska betalas tillbaka kallas gäldenär. Om denne har givit en gåva senare än sex månader före fristdagen ska gåvan lämnas åter. Om gåvan fullbordats inom ett år innan fristdagen ska gåvan ges åter om det inte kan visas att gäldenären hade utmätningsbar egendom kvar efter gåvolämnandet som var tillräcklig för att täcka gäldenärens skulder. Här finns i lagen ett uppenbarhetsrekvisit, vilket är ett krav på att det inte finns någon tvekan över huvud taget. Utmätningsbar egendom är sådan egendom som genom ett tvångsförfarande tas av Kronofogdemyndigheten. Gäller det gåva till närstående sträcker sig tiden över tre år före fristdagen.

Gåva av fastighet & bostadsrätt

Vid gåva av fastighet ska gåvomottagaren söka lagfart hos Lantmäteriet. Mottagaren skickar sedan in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring. Lagfartsblanketten finns på Lantmäteriets hemsida och du finner den här. Vill du hellre fylla i ansökan om lagfart digitalt gör du det smidigt här.

Ett löfte om en fastighet är aldrig bindande, vare sig det är ett muntligt eller skriftligt löfte. För att gåva av fastighet ska vara giltig krävs att både givare och mottagare undertecknar gåvobrevet samt att det uppfyller jordabalkens övriga krav. Det krävs för att mottagaren ska erhålla lagfart.

När det gäller gåva av bostadsrätt ska bostadsföreningen underrättas om gåvan. Det sker vanligtvis genom en ansökan om medlemsskap i föreningen. I det fall medlemsskap inte godkänns blir gåvan ogiltig.

Gåva till familjemedlem

När man ger en gåva till en bröstarvinge, alltså till ett barn eller barnbarn, ses det som förskott på arv om inget annat avtalats. Förskott på arv innebär att värdet av gåvan räknas av från det framtida arvet. I det fall du som gåvogivare inte vill att gåvan ska ses som ett förskott på arv kan du skriva det i gåvobrevet.

Gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Ett original på gåvobrevet ska skickas in till Skatteverket och när registreringen är slutförd kommer originalet att skickas tillbaka. Efter beslut om registrering kommer gåvan att föras in i äktenskapsregistret. Du finner mer information här om vad Skatteverket kräver för att gåva mellan makar ska registreras.

Kan man ångra ett löfte om gåva?

Som givare kan du ta tillbaka ditt löfte om gåva innan gåvan överförts till mottagaren. Om du givit en gåva vid vad som i lagen kallas högtidligt tillfälle och det finns vittnen till detta löfte om gåva så kan löftet om gåva bli giltigt trots att gåvan ännu inte överlämnats.

Om du gett ett skriftligt löfte om gåva ses det normalt som bindande, dock inte om det gäller ett löfte om gåva som avser en fastighet.

Skriftligt eller muntligt?

Som gåvogivare finns det två sätt att ge bort en gåva. Muntligt eller skriftligt. Muntliga löften anses bindande om det kommit till “allmänhetens” kännedom. Med det menar man att löftet givits inför tillräckligt många människor, det kan exempelvis vara vid ett högtidligt tillfälle såsom en födelsedag, bröllop eller annan tillställning.

Om gåvogivaren skriver en skriftlig handling i form av en gåvoutfästelse eller ett gåvobrev vari löftet uttrycks är det normalt bindande. Ett skriftligt löfte om gåva som avser en fastighet är dock aldrig att ses som bindande.

När bör ett gåvobrev registreras?

Med hjälp av ett gåvobrev reglerar du överlåtelsen samt skriver villkor som inger trygghet för givare och mottagare. Exempelvis kan du i ditt gåvobrev göra gåvan till gåvomottagarens enskilda egendom vilket innebär att gåvan inte ingår i giftorättsgodset och därmed inte räknas med i en bodelning vid en eventuell skilsmässa.

Ett gåvobrev är en god idé även då gåvan inte kan tas i anspråk om gåvogivaren har skulder som ska betalas. Den som har mottagit en gåva från sin make kan inte bli av med sin gåva för att betala den andra makens skulder. Gåvan kan alltså inte utmätas för gåvogivarens skulder. För detta krävs att gåvan registreras hos Skatteverket, detta har vi skrivit mer om ovan.

Hur kan en jurist hjälpa mig?

På internet finner du mallar i mängder, av varierande kvalitet. Den person eller det företag som lagt ut mallen, antingen till en kostnad eller gratis ansvarar sällan för fel och brister, inte heller för de konsekvenser som köparen lider av fel och brister i mallarna. Vi tycker det är viktigt att ett gåvobrev speglar just dina intressen samt att gåvobrevet avser just din situation. Point of Law kommer inom kort att erbjuda just denna tjänst. Så håll utkik! Behöver du någon annan juridisk tjänst? Här kan du söka efter den tjänst just du är i behov av.

Skriv till oss!

Har du en fråga till oss? Eller kanske har du ett önskemål om vad du önskar läsa på vår blogg? Skriv då till bloggen@poflaw.se så besvarar vi ditt mejl så snart vi kan.