Framtidsfullmakt

Många känner en oro kring vad som händer när man själv inte längre har förmågan bestämma över sina angelägenheter. Sedan den 1 juli 2017 kan man skriva en framtidsfullmakt, det innebär att vi ger någon annan, en person vi själva väljer, befogenhet att ta hand om våra angelägenheter den dagen vi inte längre har förmågan att göra det själva. Med det sagt tänkte vi ägna dagens inlägg åt just framtidsfullmakter, för att det är viktigt men även med en förhoppning om att besvara de frågor du kanske har. Vill du läsa mer om familjerättsliga ämnen? Du finner vårt inlägg om arv här och testamente här.

Mormor med sina två barnbarn, blåser ut tårtljus. Framtidsfullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

Det händer att vi människor förlorar vår rättshandlingsförmåga, det innebär att man inte längre kan eller förmår att förfoga över sina tillgångar. Det sker genom att man blir sjuk, skadad eller får en psykisk störning. Med en framtidsfullmakt ger man då en eller flera valfria personer rätten att sköta dina angelägenheter, i ditt namn. En framtidsfullmakt skrivs i förebyggande syfte, om och när man inte längre har möjlighet att rå om sina angelägenheter träder fullmakten i kraft. Du väljer själv vad fullmakten ska omfatta, enligt lag får det dock inte omfatta medicinsk vård.

Syftet med den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft den 1 juli 2017, är att man själv får välja den eller de personer man önskar företräda en när man själv inte längre har förmågan att göra det. Syftet är även att människor ska känna större integritet och självbestämmande när det gäller ekonomiska och personliga angelägenheter.

Innan lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft blev man tilldelad en god man när man inte hade förmågan att rå om sina angelägenheter. En god man är ofta en utomstående person utan koppling till den drabbade som då tar beslut kring tillgångar och användningen av dessa. Många ser därför den nya lagen som god sak.

Krav på en framtidsfullmakt

När det gäller en framtidsfullmakt finns det vissa formella krav. Dessa ska vara uppfyllda för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Vi listar de nedan:

  • Fullmakten ska vara skriftlig
  • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
  • Vem eller vilka som är fullmaktshavare, alltså vilka som får handla å din räkning
  • Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar, exempelvis betalning av hyra eller hantera bankärenden
  • Eventuella övriga villkor för framtidsfullmakten
  • Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer vid samma tillfälle. Fullmaktshavaren, alltså den som fullmakten gäller för, får inte vara vittne.
  • För att kunna upprätta en framtidsfullmakt behöver du som fullmaktsgivare vara minst 18 år samt kunna ta hand om dina angelägenheter när framtidsfullmakten skrivs.

När fullmakten används ska den visas upp i original.

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

Framtidsfullmakten finns till för att underlätta för fullmaktsgivaren och den kan gälla både personliga som ekonomiska angelägenheter. Det kan exempelvis vara att betala räkningar, förvalta tillgångar du har på banken eller förvalta de avtal du har eller som kanske behöver upprättas gällande hyra, el eller abonnemang.

Fullmaktshavare

När du önskar upprätta dina framtidsfullmakt kan du välja om du önskar en eller flera fullmaktshavare. Om du väljer flera fullmaktshavare kan de antingen ha behörighet var och en för sig, alltså att de var och en får agera utan att rådgöra med de andra fullmaktshavarna. Eller så kan du bestämma att fullmaktshavarna måste agera gemensamt.

I din framtidsfullmakt kan du även ge olika fullmaktshavare olika uppdrag, beroende på vem du anser mest lämplig att utföra en viss handling. Du kan också välja att utgå från turordning. I det fall din framtidsfullmakt är utställd på flera personer är det viktigt att du beskriver deras inbördes förhållande.

Vittnen

Som vi nämnt ovan är ett av de formella kraven att framtidsfullmakten ska ha två vittnen. Dessa får inte vara fullmaktshavare. Vittnena ska i framtidsfullmakten skriva ned adressuppgifter, datum då bevittning sker samt underskrift. Dessa vittnen kan även anteckna eventuella iakttagelser gällande fullmaktsgivarens hälsotillstånd eller annat som kan ha betydelse för att fullmakten blir giltig.

Vittnena ska vara observanta, det är viktigt att de kontrollerar att fullmaktsgivaren är frisk när framtidsfullmakten upprättas. De ska även säkerställa att framtidsfullmakten upprättas genom fullmaktsgivarens vilja och att hen förstår innebörden av sitt handlande.

Enligt principer bör vittnen inte tillhöra familjen. Svåger och svägerska ses dock som okej. Ett förslag på vittnen kan vara exempelvis vänner, grannar eller arbetskollegor.

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Framtidsfullmakten träder i kraft om och när du blir sjuk, drabbas av demens, ditt hälsotillstånd försvagas eller om du drabbas av en psykisk störning. Det krävs att tillståndet är varaktigt för att framtidsfullmakten ska träda i kraft. Fullmaktsgivaren ska inte längre vara förmögen att hantera sina angelägenheter på grund av detta.

Det är fullmaktshavaren, eller fullmaktshavarna om de är flera, som bestämmer om och när en framtidsfullmakt träder i kraft. Det är alltså dennes eller deras uppgift att avgöra om något av ovanstående tillstånd har inträtt. Ibland kan det vara svårt att avgöra, speciellt om du som fullmaktshavare har en nära relation med fullmaktsgivaren. Du har då en möjlighet begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft eller ej.

Fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna har till uppgift att informera dig som fullmaktsgivare, dina maka eller make, din sambo och närmsta släktingar om att framtidsfullmakten trätt i kraft samt vad den innehåller. Fullmaktshavaren kan välja att göra detta antingen muntligt eller skriftligt.

Fullmakthavarens uppdrag

Fullmaktshavaren har som ovan nämnt rätt att bestämma om och när en framtidsfullmakt träder i kraft. Han eller hon har också rätt att utföra de uppgifter som du har framställt i framtidsfullmakten. Utöver det har fullmaktshavaren vad som kallas lojalitets- och samrådsplikt. Det innebär att fullmaktshavaren i så stor utsträckning som möjligt ska agera i enlighet med dina intressen och din vilja. Så långt det är möjligt ska fullmaktshavaren samråda med dig i viktiga frågor.

Tillfälligt förhinder

I din framtidsfullmakt bör det finnas en en ersättare namngiven om fullmaktshavaren får tillfälligt förhinder att utföra sitt uppdrag. Exempelvis vid resa eller andra personliga angelägenheter.

Om du inte angivit en ersättare i din framtidsfullmakt får fullmaktshavaren utse en tillfällig ersättare. Om det görs får denne endast utföra det som är mest nödvändigt gällande den dagliga livsföringen.

Granskare

Du kan anse en granskare i framtidsfullmakten. Det innebär fullmaktshavaren ska redovisa uppdraget till granskaren. Granskaren kontrollerar då att fullmaktshavaren sköter uppdraget och agerar i enlighet med dina intressen. Om du inte valt en granskare kan någon av dina närmsta begära att fullmaktshavaren redovisar sina uppdrag, detta får dock endast ske en gång per år.

Jäv

Fullmaktshavaren är inte behörig att företräda dig om hen har ett eget intresse i någon fråga. Det kan vara exempelvis om hen köper något av dig eller säljer något till dig. Om en jävssituation skulle uppstå, ska fullmaktshavaren kontakta kommunens överförmyndare och denne kommer då på begäran att utse en god man som företräder fullmaktsgivaren i det ärendet.

Fullmaktens upphörande

Fullmakten kan upphöra på tre olika sätt. En framtidsfullmakt upphör om fullmaktsgivaren tilldelas en god man eller förvaltare inom samma område som framtidsfullmakten. Fullmakten upphöra också om fullmaktsgivaren återkallar den, även en eventuell granskare har möjlighet att återkalla fullmakten om det framgår av fullmakten. Slutligen upphör fullmakten att gälla om fullmaktsgivaren återfår sin beslutsförmåga.

Om fullmaktshavaren missköter sig

Till skillnad från en god man behöver inte en fullmaktshavare redovisa till kommunens överförmyndare. Däremot kan en person som anser att fullmaktshavaren missköter sin ställning som fullmaktshavare, exempelvis genom att inte tillvarata dina behov och intressen eller utnyttjar fullmakten för sin egen vinnings skull, kan den personen framföra detta till överförmyndaren. Om överförmyndaren sedan anser att det finns brister eller misstänker att fullmaktshavaren misskött sig kan överförmyndaren begära in upplysningar och redovisningar från fullmaktshavaren.

I det fall fullmaktshavaren missbrukat sin ställning kan överförmyndaren besluta att fullmaktshavaren inte längre får använda fullmakten. Var det bara en fullmaktshavare förlorar fullmakten sin verkan. Om det fanns flera fullmaktshavare men bara en gjort sig skyldig till missbruk kan fullmakten fortsätta att användas av den eller de personer som inte gjort sig skyldiga till missbruk.

Vad händer om fullmaktsgivaren avlider eller får förvaltare?

Om inget annat angivits i fullmakten forsätter den att gälla även om fullmaktsgivaren avlider. Vill fullmaktsgivaren att fullmakten ska förlora sin verkan när dödsfallet inträffar så ska det framgå av fullmakten. Om fullmaktsgivaren får en förvaltare har fullmaktsgivaren rätt att använda framtidsfullmakten i den utsträckning det finns behov av för att skydda fullmkaktsgivaren.

Tillämplig lag

Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017. Om du vill läsa mer finner du lagen i sin helhet här.

Point of Law

Point of Law är en marknadsplats för juridiska tjänster. Syftet med vår plattform är att göra det enkelt och tryggt för dig att jämföra och köpa juridiska tjänster. Vi arbetar just nu med att erbjuda jurister att vara en del av vår plattform. Vi har smygstartat lanseringen med vår blogg.

Det går givetvis bra att registrera sig, du gör det här. Det tar endast någon minut och är självklart kostnadsfritt. När vi sedan lanserat vår tjänst blir det enkelt för dig som konsument att jämföra både tjänster, jurister och priser.

Vill du komma i kontakt med oss? Kanske har du en fråga eller önskemål om vad du önskar läsa på vår blogg? Mejla bloggen@poflaw.se så ska svarar vi så snart vi kan!