Bodelningsavtal

I tidigare inlägg har vi pratat en del om bodelning. Hur det går till, vem som ska göra det och de fyra stegen. Du hittar inlägget här om du vill läsa även det. Idag ska vi gå djupare in på bodelning, men framför allt bodelningsavtal. Vi skriver om det vi anser att du bör kunna, på ett enkelt och mer förståeligt sätt.

Vill du dessutom läsa alla våra tidigare inlägg? Då finner du dessa här och vi lovar, du kommer garanterat att lära dig något nytt! 

Bodelningsavtal juridisk rådgivning

Vad innebär en bodelning?

Bodelning innebär att makar delar upp sin egendom mellan sig. All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen. Hur vet man vilken egendom som är enskild? Egendom kan vara enskild genom äktenskapsförord alternativt genom gåva eller testamente, med villkor om att det ska vara enskild egendom. All övrig egendom är en del av giftorättsgodset och ska därmed tas med i en bodelning och delas lika mellan makar.

När görs en bodelning?

Bodelning ska genomföras när ett äktenskap upphör, alltså antingen vid skilsmässa eller om en av makarna går bort. Bodelning vid skilsmässa kan genomföras då ansökan om skilsmässa registrerats hos tingsrätten. Mer om skilsmässoansökan finner du på Sveriges Domstolars hemsida, länk dit finner du här.

En annan möjlighet är också att bodela under pågående äktenskap om båda makarna är överens om att det ska göras. Om man under bestående äktenskap önskar bodela och se till att viss egendom blir makars enskilda egendom krävs det att bodelningsavtalet kompletteras med ett äktenskapsförord. Vi har tidigare skrivit om äktenskapsförord, läs gärna om det här.

Vad är ett bodelningsavtal?

I ett bodelningsavtal kan ni dela upp den egendom ni har mellan er, det är ett avtal som visar hur bodelningen ska göras. Bodelning görs som vi nämnt ovan vid skilsmässa, dödsfall eller under bestående äktenskap. Exempel på egendom som kan tas med i ett bodelningsavtal är fastighet, bil, båt, husbil, fritidshus, pengar med mera. Med hjälp av ett bodelningsavtal kan ni med andra ord bestämma hur era tillgångar ska fördelas vid en bodelning.

Finns det ett krav på att man ska ha ett bodelningsavtal?

Vid bestående äktenskap finns inget krav på att upprätta ett bodelningsavtal. För att kunna göra det måste båda makarna vara överens om bodelningen som sådan. Situationen ser dock något olika ut beroende på hur den aktuella livssituationen ser ut.

Vid en skilsmässa måste ett bodelningsavtal upprättas för att själva bodelningen ska vara giltig. Om en formell bodelning inte genomförs kan den ena maken kräva att bodelning genomförs flera år senare. Om man under en skilsmässa inte kommer överens gällande bodelning kommer den att genomföras lagenligt, det innebär att en bodelningsförrättare väljs ut av domstolen för att hjälpa er. Bodelningsförrättarens ersättning delar de båda makarna på.

Bodelning under pågående äktenskap

Det går bra att bodela utan att skilja sig. Det är till exempel vanligt att makar inte äger sin bostad eller sitt fritidshus till lika delar och vill ändra så de står lika på allt. Detta går att åstadkomma med hjälp av ett bodelningsavtal under pågående äktenskap.

Är det en fördel att upprätta ett bodelningsavtal under pågående äktenskap?

I många äktenskap äger makarna olika delar av tillgångarna. Vare sig de äger hälften eller olika procentandelar så vill ibland makar överlåta hela eller delar av egendom till den andra maken. Exempelvis fastighet eller lösöre i form av bil, båt eller annat. Detta kan ske genom antingen bodelning under pågående äktenskap, men också genom gåva. Vill du läsa mer om gåva finner du det här.

Vid bodelning under pågående äktenskap ska en anmälan om bodelning göras till Skatteverket och bodelningsavtalet skickas därefter in för registrering, varav det sistnämnda är frivilligt. En anledning att skicka in det kan vara att bodelningsavtalet då finns i tryggt förvar och ni behöver inte vara rädda för att det ska gå förlorat. Klicka här för att komma till Skatteverkets sida, där finner du information om hur du anmäler bodelning under pågående äktenskap.

Bodelningsavtal vid skilsmässa

När äkta makar ska skilja sig måste man i ett första steg lämna in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Länk till ansökan finner du här. Därefter kan ni påbörja både bodelning och upprättande av bodelningsavtal. Kraven på bodelningsavtalet finner du under rubriken “Krav på bodelningsavtal” längre ned i inlägget. Vid skilsmässa är det en stark rekommendation att upprätta ett bodelningsavtal för att den ena maken i ett senare skede inte ska kunna hävda att en bodelning inte gjorts, vilket kan göras flera år efter skilsmässan.

Om man önskar går det att registrera bodelningsavtalet men det är inget krav. Registrering görs hos Skatteverket i vad som kallas äktenskapsregistret. När man registrerat bodelningsavtalet hos Skatteverket har man gjort en formell bodelning. Om man väljer att inte göra en formell bodelning kan någon av makarna begära bodelning i många år, även om skilsmässan gått igenom.

Vilken make får vad vid en skilsmässa?

Vid en skilsmässa är huvudregeln att makarna delar på giftorättsgodset, vilket är alla tillgångar med undantag från personliga ägodelar, såsom kläder och smycken. Har makarna ett äktenskapsförord ska tillgångarna fördelas i enlighet med det.

I en bodelning ska alla tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente, med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom, tas med i bodelningen.

Enskild egendom vs giftorättsgods

Huvudregeln är att när man ingår äktenskap blir all egendom, även sådan egendom man förvärvat innan äktenskapets ingående, gemensam egendom. Enskild egendom är den egendom som uttryckligen är enskild egendom vilket kan ske på två sätt. Antingen är det enskild egendom genom exempelvis arv, testamente eller gåva. Det kan också vara enskild egendom genom äktenskapsförord, mer om det kan du läsa här.

Med andra ord får maken behålla enskild egendom vid en eventuell skilsmässa utan att den delas som giftorättsgodset gör. Allt som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen och giftorättsgodset är de gemensamma egendomarna som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes.

Vad händer med skulder vid skilsmässa?

Varje make svarar för sina egna skulder, den ena maken kan alltså inte hållas ansvarig för den andre makens skulder. När man bodelar så får makarna behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna. Det som precis sagts gäller endast det som ska tas med i bodelningen, alltså giftorättsgods och inte enskild egendom.

Vid minusbelopp

Om en make skulle landa på ett minusbelopp på grund av att skuldens värde är högre än tillgångarnas värde kommer det i slutändan att bli noll. En make kan alltså aldrig sluta på ett belopp på minussidan. I sådana fall delar man istället på de tillgångar som den andra maken tillfört bodelningen.

Begära bodelning efter skilsmässa?

Som vi ovan nämnt är det möjligt för makar att begära bodelning långt efter skilsmässa, till och med flera år efter. Går det alltför lång tid kan man dock förlora möjligheten att kräva bodelning. Enligt praxis, vilket innefattar exempelvis sedvana eller tidigare avgjorda rättsfall, anses 24 år vara en för lång tid och då har rätten att bodela gått förlorad.

Bodelning när man har ett äktenskapsförord?

Om ni genom äktenskapsförord avtalat att all egendom är enskild egendom eller att det genom arv eller gåva är enskild egendom, och att det inte finns något giftorättsgods så behöver ni inte bodela. Detta får dock ändå ses som ett mycket ovanliga scenario.

I vissa fall kan banken kräva att ni kan visa upp ett bodelningsavtal för att banken ska kunna bevilja ett nytt bolån efter en skilsmässa, även i de fall det finns ett äktenskapsförord som visar att all egendom ska vara enskild egendom.

Värdering

Makarna får själva välja den värderingsmetod som ska användas för sina egendomar. Den vanligaste och lämpligaste är att värdera utifrån vad som kallas marknadsvärde. Det innebär vad egendomen skulle kosta den om man säljer den i befintligt skick, alltså i det skick den är i nu. Vid en bodelning kan makarna välja att också väga in affektionsvärde, det innebär att viss egendom kanske för dem har ett högre känslomässigt värde än själva marknadsvärdet. Exempelvis kanske makarna har fått en gåva som har stor betydelse för de båda men som inte besitter ett stort marknadsvärde. Det kan i vissa fall höja värdet vid värderingen.

När blir ett bodelningsavtal giltigt?

Bodelning som görs under pågående äktenskap blir giltigt först då det registreras i äktenskapsregistret hos Skatteverket. Bodelningsavtalet behöver dock inte registreras utan det blir giltigt vid makarnas underskrift.

I de fall bodelning görs i samband med skilsmässa blir bodelningsavtalet giltigt vid makarnas underskrift. Registrering av bodelningsavtal hos Skatteverket är inte obligatoriskt, men däremot fullt möjligt att göra om man så önskar. Till skillnad från bodelning under pågående äktenskap behöver här inte bodelning anmälas till Skatteverket innan den görs.

Är ett bodelningsavtal bindande?

Bodelningsavtal är bindande mellan parterna. Det innebär att den ena maken inte ensidigt kan ändra bodelningsavtalet då det är en överenskommelse mellan de båda. Som mycket annat inom juridiken finns det dock undantag från denna regel, om det finns någon särskild grund kan bodelningsavtalet ogiltigförklaras.

Vad kostar det att anlita en bodelningsförättare?

Man ansöker om bodelningsförättare vid tingsrätten som tar ut en avgift om 900 kronor. Dessutom har bodelningsförrättaren rätt till ersättning för arbete och kostnader. Huvudregeln är att parterna betalar hälften var för bodelningsförrättarens kostnader då de har ett solidariskt betalningsansvar. Det solidariska betalningsansvaret innebär att makarna har ett gemensamt kostnadsansvar; bodelningsförrättaren kan kräva betalt av en av makarna och därefter får den betalande maken vända sig till den andra maken för att kräva halva kostnaden.

Point of Law

Point of Law är en plattform där ämnar att göra det både enklare och tryggare att köpa juridiska tjänster som just du är i behov av. Just nu arbetar vi med att kontakta jurister för att skapa en så bra tjänst som möjligt för dig. Innan det är dags att lansera Point of Law har vi smygstartat med vår blogg. Du är varmt välkommen att mejla oss om du har förslag på vad du önskar läsa. Kanske har du en specifik fråga? Eller kanske vill du lära dig mer om något visst juridiskt ämne? Mejla då bloggen@poflaw.se.

Kontakta oss!

Är du jurist och vill veta mer om Point of Law? Mejla oss på kontakt@poflaw.se så berättar vi mer!

Har du inte heller läst vårt senaste inlägg om framtidsfullmakter? Då tycker vi absolut att du ska göra det! Du finner länken här.