Bodelning – alla tips du kan tänkas behöva!

Bodelning, en gata med flera hus i olika färger

Vad är en bodelning?

En bodelning innebär att man delar upp den gemensamma egendomen som två parter delat under tiden de levt ihop. En bodelning genomför man när ett förhållande tar slut och man skiljer på bodelning vid skilsmässa, avslutat samboskap och bodelning då en make avlider. Det är viktigt veta anledningen till bodelning på grunden att reglerna skiljer sig åt beroende på anledningen till upplösningen.

Kan bodelning ske när ett samboförhållande upplöses?

Ja, bodelning kan ske både när ett samboskap avslutas eller vid en skilsmässa. För att bodelning ska ske räcker det att en av parterna begär det. I sambolagen är reglerna om bodelning dispositiva, vilket innebär att man kan genomföra bodelningen på ett annat sätt än vad som framgår av sambolagens regler. En bodelning bör man genomföra omgående efter separationen då möjligheten att göra detta endast är ett år från och med separationen.

Bodelning vid äktenskapsskillnad?

När två personer ingår äktenskap blir de en juridisk person och därmed också gemensamma ägare till all egendom de tar med sig in i äktenskapet som inte uttryckligen är enskild. Denna gemensamma egendom kallas för giftorättsgods. Makarna kan avtala i förväg om att viss egendom ska vara enskild och det kan då framgå av äktenskapsförordet. Om egendomen var en gåva eller arv så bör det framgå tydligt av ett gåvobrev eller testamente att egendomen är och ska förbli enskild egendom och att ägaren endast är den ena parten, oavsett äktenskap eller annat.

Giftorättsgodset, alltså den gemensamma egendomen, ska man dela lika mellan makarna vid äktenskapsskillnad. Det är denna process som man kallar för bodelning. Det vanligaste är att genomföra en bodelning när äktenskapet är upplöst men det kan man även göra under betänketiden eller genast när någon av parterna begär det. Den lag som behandlar reglerna kring äktenskap men även bodelning under eller efter äktenskap är äktenskapsbalken.

TÄNK PÅ!

All egendom som inte uttryckligen är enskild egendom räknas in i giftorättsgodset och kommer vid äktenskapsskillnad att vara föremål för bodelning.

Bodelningsavtal är en ekonomisk överenskommelse mellan makarna som görs i samband med äktenskapsskillnad. Bodelning kan även göras under ett pågående äktenskap om båda är överens om detta eller när ett samboförhållande upplöses.

Vill du läsa mer om bodelning vid äktenskapsskillnad? Tryck här!

Bodelning efter avslutat samboskap?

Sambor omfattas av sambolagen och inte äktenskapsbalken. Till skillnad från ett äktenskap, där regeln är att all egendom är gemensam om den inte uttryckligen är enskild, är det i ett samboförhållande istället fråga om samboegendom. Samboegendom är den egendom som har införskaffats under förhållandet och för gemensamt bruk. All annan egendom är enskild egendom. Det är denna gemensamma egendom, alltså samboegendomen, som blir en del av bodelningen och ska hälftendelas vid en separation.

Kan bodelning ske trots samboavtal?

Parterna i ett samboförhållande kan under förhållandet upprätta ett samboavtal. Det är ett avtal som reglerar hur de gemensamma egendomarna, alltså samboegendomen, ska fördelas vid en separation. Ett sådant avtal innebär att man inte kan begära en bodelning vid en separation då ni i detta avtalet redan bestämt vem som ska få vad.

3 skillnader mellan bodelning vid äktenskap och samboskap!

Det finns flera skillnader mellan bodelning vid äktenskap och samboskap. Det finns några som är särskilt viktiga att nämna!

 • I ett äktenskap räknas makarna som en juridisk person medan parterna i ett samboskap är två enskilda juridiska personer.
 • Grundregeln i ett äktenskap är att all egendom som makarna har, som införskaffats både innan och under äktenskapet, räknas som giftorättsgods. I ett samboförhållande å andra sidan räknas endast den egendom som införskaffats under förhållandets gång och för gemensamt bruk som samboegendom.
 • I ett äktenskap kan man skriva äktenskapsförord, och i ett samboskap kan man upprätta samboavtal. Båda avtalen syftar till att avtala bort äktenskapsbalkens respektive samboavtalens regler som annars tillämpas vid bodelning och som reglerar bodelningen och den så kallade hälftendelningen som innebär att varje part ska få lika mycket.
  Psst! Har ni ett äktenskapsförord? Ta reda på om det uppfyller alla krav här.

Kan man bodela under pågående äktenskap?

Bodelning kan man även genomföra under ett pågående äktenskap, alltså utan att det är fråga om en skilsmässa. För möjlighet att bodela under ett pågående äktenskap måste båda makarna vara överens om att en bodelning ska genomföras, men även hur den ska göras. Under ett pågående äktenskap är det alltså istället fråga om en frivillig ekonomisk uppgörelse, makarna emellan. Det finns flera olika anledningar till varför makar vill bodela under ett äktenskap.

 • Den ena parten driver näringsverksamhet och vill skydda den andra makens tillgångar om en konkurs skulle inträffa.
 • Makarna önskar reda ut hur ägandet av giftorättsgodset ser ut.
 • Makarna önskar utjämna sina ägandeförhållanden.

Tänk på!

Det kan finnas flera fördelar att genomföra en bodelning under ett pågående äktenskap där skilsmässa inte är aktuellt. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal? Då finner ni tjänsten här!

Psst! Du vet väl att vi samlar jurister från hela landet och agerar helt opartiska i ditt val av jurist! Vi har endast skapat verktygen för att göra det så smidigt som möjligt för dig!

Bodelning vid dödsfall?

Då en make avlider ska en bodelning genomföras. Här används samma regler som för bodelning vid skilsmässa. Den stora skillnaden är att det allt som oftast är fler parter inblandade, så som arvingar och testamentstagare som tar den avlidnes plats i bodelningen. Den regel som skiljer sig från skilsmässa är reglerna om övertagande av bostad som endast gäller för den kvarvarande maken.

bodelning

Hur går en bodelning till?

Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas på hälften, en del till vardera make. Eventuella skulder avräknas innan man räknar samman giftorättsgodset och enskild egendom hålls utanför bodelningen. Vill en av parterna behålla en viss egendom kan man erbjuda den andre att betala för den.

I det fall den ena maken är mycket förmögen och äktenskapet inte har varat i mer än fem år så anses det vara kortvarigt. Den förmögne maken kan i sådana fall begära jämkning vilket innebär att man kan räkna bort en viss summa från bodelningen. Om man exempelvis varit gifta i ett år kan 1/5 borträknas, vid äktenskap som varat i två år borträknas 2/5 och så vidare. Detta kallas ofta för giftorättstrappan. Genom denna regel vill man förhindra att man varken gifter eller skiljer sig för pengar.

Ett exempel

Make A
Enskild egendom     50 000 kr
Giftorättsgods          200 000 kr
Skuld                          50 000 kr

Make B
Enskild egendom    0 kr
Giftorättsgods         50 000 kr
Skuld                         0 kr

Enskild egendom inräkas inte i bodelningen och skulderna avräknas innan sammanställning av giftorättsgodset. Make A går därmed in i bodelningen med 150 000 kronor och make B med 50 000 kronor. Vi adderar dessa och dividerar sedan summan med två. 150 000 + 50 000 = 200 000 / 2 = 100 000 kronor vardera.

Varje make får 100 000 kronor vardera från bodelningen och därefter adderar vi den enskilda egendomen och skulden som A har. Då får vi 100 000 + 50 000 (enskild egendom) och ytterligare 50 000 (skulden).

Make A har efter bodelningen 200 000 kronor och make B har 100 000 kronor.

Skillnader i bodelningen om den avser makar eller sambor?

Bodelning kan som vi tidigare nämnt göras mellan både makar och sambor. Den största skillnaden är det som ska ingå i bodelningen. För makar är det giftorättsgodset som ska delas, vilket är all egendom som inte uttryckligen är enskild egendom. Giftorättsgodset inkluderar även sådan egendom man förvärvat innan äktenskapets ingående. För sambor är det samboegendomen som delas på hälften. Samboegendom är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning under förhållandet.

I tidigare inlägg har vi pratat om innebörden av giftorättsgods och samboegendom. Vill du veta mer hittar du inlägget om makars giftorättsgods här och sambors samboegendom här.

Bodelningsförrättare

Det är inte alltid lätt att genomföra en bodelning vid en skilsmässa eller separation, speciellt inte om viljorna drar åt olika håll. Då kan man ansöka om en bodelningsförättare. En eller båda parter kan ansöka om bodelningsförättare om de inte kan enas om hur bodelningen ska gå till. Bodelningsförrättarens uppgift är först och främst att försöka få er att komma överens om en bodelning, om så inte sker kan denne själv välja hur bodelningen ska fördelas, en så kallad tvångsdelning. Bodelningsförrättarens uppgift är att fördela boet så rättvist som möjligt. Information om den egendom ni har har kommer bodelningsförrättaren att sammanställa i en bodelningshandling. Det är ett förslag till bodelning som sedan lämnas in till tingsrätten. Om någon eller båda parterna inte är nöjda med bodelningsförrättarens förslag måste ni överklaga inom fyra veckor annars vinner den laga kraft. Kostnaden för bodelningsförrättaren delas lika mellan parterna.

Ansökan om bodelningsförrättare ges in till den tingsrätt i den ort där någon av parterna var folkbokförda den 1 november föregående år. Ansökan om bodelningsförättare kostar för tillfället 900 kronor och vill du läsa mer om hur ansökan går till kan du göra det här.

Hur går en bodelning till?

De fyra stegen

Bodelningen är en process som vi brukar dela in i fyra steg. Vi redogör för de alla fyra nedan.

Bouppteckning

Under bouppteckningen utreder man makarnas eller sambornas tillgångar och skulder. När det gäller makar så inräknar man tillgångar och skulder fram till den dag då man ansökte om skilsmässa. När det gäller sambor tar man utgångspunkt i när förhållandet upphörde, i vårt inlägg om sambor finner du information om när ett samboförhållande anses upphöra. Vi har även i ett tidigare inlägg redogjort tydligt för vad en bouppteckning är, du finner inlägget här.

Andelsberäkning

I steg två genomför man en andelsberäkning. Det innebär att man värderar de tillgångar och skulder som finns. För att kunna värdera dessa tar man hjälp av bouppteckningen och valfri värderingsmetod. Den allra vanligaste metoden är att man värderar egendomarna efter marknadsvärdet. Summan man får fram delar man lika mellan parterna efter avräkning av skulderna.

Lottläggning

Under lottläggningen bestämmer makarna fördelningen av tillgångarna. Vem ska ha huset? Vem vill ha konsten ni köpt på auktion? Hur mycket av elektroniken ska varje part ha? Det är sådant man fördelar genom lottläggning.

Bodelningsavtal

Det sista, men inte minsta steget är att fastställa bodelningen och lottläggningen genom ett avtal, så kallat bodelningsavtal. I detta avtal anges hur giftorättsgodset, eller om ni är sambor samboegendomen, ska fördelas mellan er. Det är ett mycket viktigt avtal som innebär att ingen av makarna i efterhand kan komma med krav. Självklart hjälper Point of Law er med ert bodelningsavtal, ni finner tjänsten här.

3 viktiga saker att tänka på vid bodelning!

 • Om ni inte kommer överens gällande bodelningen så kan Tingsrätten förordna en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare kommer verka för att ni i första hand kommer fram till en frivillig överenskommelse. Om parterna inte når dithän kommer bodelningsförrättaren att utföra en tvångsdelning.
 • Parternas ansökan om bodelning vid äktenskapsskillnad ska lämnas in till Tingsrätten. Bodelning kan sedan makarna registrera hos Skatteverket om de önskar
 • Om parterna vill bodela under äktenskapet så ska man istället skicka ansökan till Skatteverket. När bodelningen är genomförd ska makarna även registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket.

Allmänna frågor & svar

Vad är en bodelning?

En bodelning är en ekonomisk överenskommelse och innebär att man delar upp den egendom som finns mellan parterna. Det kan man göra antingen under pågående äktenskap, vid skilsmässa eller separation samt vid den ena partens bortgång. Vid dessa tillfällen är det viktigt att parterna reder ut vem som ska få vad. Det är också viktigt för dig att veta att flera regler skiljer sig åt beroende på hur förhållandena ser ut när bodelning sker.

Det finns flera syften med att bodela under ett pågående äktenskap, om man av någon anledning önskar föra över tillgångar till den andra parten. Tre av dessa anledningar kan vara:

 1. En part driver näringsverksamhet och vill skydda den andra maken och dennes tillgångar om den som driver näringsverksamheten skulle bli skuldsatt.
 2. Parterna vill reda ut ägandeförhållandet av giftorättsgodset, alltså makarnas gemensamma egendom.
 3. Parterna önskar utjämna sina ägandeförhållanden.

Om man önskar bodela under ett pågående äktenskap ska båda makarna vara överens om detta. Vid äktenskapsskillnad eller separation räcker det att en av makarna önskar bodela för att så ska ske.

Kan man registrera en bodelning?

Ja, man kan registrera en bodelning. Reglerna ser något olika ut beroende på situationen parterna befinner sig i.

Det finns inget krav på att registrera bodelningsavtalet vid en skilsmässa. Om makarna vill så finns en möjlighet att registrera det hos Skatteverket. Bodelningen behöver man inte, till skillnad från bodelning under pågående äktenskap, anmäla till Skatteverket innan genomförande.

 1. I det fall parterna ska skilja sig så kan man registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket. Innan det sker ska makarna ansöka om skilsmässa hos Tingsrätten.
 2. Om ni vill bodela under pågående äktenskap ska ni anmäla att ni tänker göra en bodelning till Skatteverket innan ni kan skriva bodelningsavtalet. Det finns ingen särskild blankett för att anmäla detta till Skatteverket. Du kan läsa allt om det här. Det går sedan det bra att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket om ni önskar, det är dock inte tvingande.
 3. Parterna ska genomföra bodelning senast ett år efter separationen. Observera dock att bodelning vid en separation mellan sambor inte går att registrera hos Skatteverket.

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är den handling som bodelningen mynnar ut i. Alltså det underlag som visar vem av parterna som behåller vad i samband med separationen.

Om en av parterna ska ta över den gemensamma bostaden behöver den bodelas och skiftas. Bodelningsavtalet är den överlåtelsehandling som ska skickas till bostadsrättsföreningen eller Lantmäteriet. Om man ska lägga om lån eller om nya lån ska upptas utgör bodelningsavtalet även grund för detta.

När behöver man genomföra en bodelning?

Vid fyra tillfällen kan eller bör man genomföra en bodelning, dessa är:

 • Vid skilsmässa
 • Då ett samboförhållande upphör
 • Vid ena makens dödsfall
 • Under pågående äktenskap (alltså då skilsmässa inte är aktuellt)

Hur värderar man tillgångarna vid en bodelning?

Den egendom som ska ingå i en bodelning ska värderas till marknadsvärdet, alltså till den summa ni hade kunnat sälja egendomen som den är idag om ni lade ut den till försäljning. Det är av vikt att man värderar egendomen i så nära anslutning till bodelningen man bara kan, detta eftersom egendom både kan stiga och sjunka i värde med tidens gång. Eventuell oskattad vinst i egendomen ska räknas av från egendomens värde. Om man ska sälja en bostad ska man även räkna av kostnaderna som normalt uppstår vid försäljningen.

Frågor & svar för er som är sambor

Bodelning - kvinna som håller för ögonen

Måste vi bodela?

Nej, det finns inget som tvingar sambor att bodela. Däremot är det något vi varmt rekommenderar. Det är av vikt att parterna skriver ett bodelningsavtal i så nära anslutning som möjligt till separationen då parterna kan kräva bodelning i upp till ett år efter separationen.

När bodelar vi som sambor?

En bodelning genomför man enligt sambolagens regler när samboförhållandet tar slut och man flyttar isär. Man kan genomföra en bodelning mellan sambor i upp till ett år efter att samboförhållandet upphörde. Sambolagens regler om bodelning är dispositiv, vilket innebär att den inte är tvingande utan går att avtala bort. Samborna kan med andra ord avtala bort sambolagens regler om hälftendelning och istället bestämma att ingen eller annan valfri kompensation ska utgå mellan parterna.

När upphör ett samboförhållande?

Huvudregeln är att ett samboförhållande upphör då parterna flyttar isär. När ett år har gått från tidpunkten då parterna flyttade isär går möjligheten förlorad för parterna att begära bodelning.

Det är dock inte alltid så enkelt. Ett fall är då parterna vill köpa varsin ny bostad och är i behov av ett lån. I många fall vill då bankerna att parterna ska kunna visa upp ett bodelningsavtal för att bevilja ett nytt bolån. Vi rekommenderar då parterna att skriva och underteckna bodelningsavtalet innan ni flyttar isär och efter beviljade lån bör ni underteckna och datera bodelningsavtalet ånyo. På så sätt undviker ni eventuella tvister.

Vi förstår och är medvetna om att det är lite krångligt men Point of Law hjälper er gärna! Titta på juristerna och de tjänster de erbjuder kring bodelningsavtal här. Ni väljer själva det som känns bäst för just er!

Får man välja hur man vill kompensera i en bodelning?

Som regel är svaret ja. Det finns dock ett undantag då man kan ogiltigförklara ett sådant avtal och det är då en part ger tillgångar till den andra parten trots att denne har skulder. Låt oss beskriva med ett exempel: A och B har varit sambor men har nu bestämt sig för att separera. De genomför en bodelning där A bestämmer sig för att ge B värdet av alla tillgångar av samboegendomen, alltså den gemensamma egendomen. B har dock skulder att betala men som B nu inte kan betala, vilket innebär en nackdel för den eller de parter som B är skyldig pengar. På grunden att ett sådant avtal är till nackdel mot gäldenärens (B) skulder till borgenären eller borgenärerna (den eller de parter som B är skyldig pengar) kan man ogiltigförklara avtalet.

Vad ingår i bodelningen mellan sambor?

Reglerna för vad parterna ska bodela i ett samboförhållande skiljer sig från reglerna i ett äktenskap. I ett samboförhållande är det endast bostad och bohag som de införskaffat för gemensamt bruk under samboförhållandet som är föremål för bodelning och som de ska ta upp i ett bodelningsavtal. Möbler, husgeråd och elektronik är exempel på bohag. Sådant som parterna införskaffat innan samboförhållandet ska de inte räkna med.

När det gäller samboegendom är det oväsentligt vem som har betalat mer än den andra eller vem kontraktet står på. Varje part har rätt till egendomens halva värde i samband med separation och bodelning.

Vilken sambo ska få vad vid en bodelning?

Det är viktigt att inte beblanda reglerna vid bodelning gällande sambor och makar. Huvudregeln för sambor är att var och en behåller sina egendomar vid bodelning. Det parterna ska hälftendela är det som kallas samboegendom, alltså bostad och bohag som parterna införskaffat för gemensamt bruk under förhållandet.

Vem får bostaden?

Huvudregeln för sambor som ska separera är att den som behöver bostaden bäst är den som får behålla den. Man tar stor hänsyn till vad som utefter de specifika omständigheterna är skäligt.

Sambolagen vid bodelning?

Beroende på om man är gift eller sambo så skiljer sig reglerna vid bodelning åt. För sambor är sambolagen tillämplig lag och för äktenskap gäller äktenskapsbalken.

För sambor ska de dela lika på värdet av samboegendomen. Samboegendom är den egendom som parterna införskaffat under förhållandet och är avsett för gemensamt bruk, så som bostad och bohag. Sådant som samborna införskaffat innan förhållandet ska inte vara en del av bodelningen. Om parterna har ett samboavtal när de redan bestämt vad som ska få vad så ska de dela egendomen utifrån avtalet.

5 exempel på ting som vanligtvis är samboegendom

 • Bostad
 • Möblemang
 • Elektronik som exemeplvis TV och ljudsystem
 • Husgeråd
 • Inredning

Kraven för att klassa egendomen som samboegendom är att det vara införskaffat för gemensamt bruk och under förhållandet.

Hur lång tid efter separationen kan man bodela?

En möjlighet att bodela för sambor kvarstår i ett år efter att separationen skett och parterna flyttat isär.  Med det sagt vill vi råda alla att bodela i så snar anslutning till separationen som möjligt.

Vad ska finnas med i bodelningen mellan sambor?

I en bodelning mellan sambor ska man ta med samboegendomen och eventuella skulder i bodelningsavtalet. Samboegendom är den egendom som parterna köpt för gemensamt bruk under förhållandet. Till samboegendom räknas permanentbostad och bohag. Till bohag räknas exempelvis möbler, elektronik och husgeråd.

Sådan egendom ni ägde innan samboförhållandet ingående är inte samboegendom och ska därför inte heller ingå i bodelningen.

När man genomför en bodelning utgår man ifrån den samboegendom och de eventuella skulder som fanns dagen då förhållandet upphörde, varken tidigare eller senare.

5 exempel på sådant som oftast inte är samboegendom

 • Pengar på sparkontot
 • Sådant man fått i personlig gåva
 • Bil
 • Arv
 • Fritidshus

Ska man registrera bodelningen hos Skatteverket när det gäller sambor?

Nej. Faktum är att man inte kan registrera ett bodelningsavtal mellan sambor. Vi rekommenderar er att ni skriver ut och signerar två bodelningsavtal, ett till vardera part som ni sparar på ett säkert ställe.

Kan vi använda oss av en mall?

Idag finns det massor av mallar att använda sig av på internet. Dessa avtal är generellt skrivna och alltså inte anpassade till varken parterna eller deras situation. Deras generella karaktär gör att de som skrivit mallarna inte står som ansvariga för varken fel eller brister i själva avtalet men inte heller för de konsekvenser som parterna kan lida av det.

Vi anser att det är viktigt att ta hjälp av en jurist som gör det anpassat efter er och er situation. Hos oss kan du dessutom jämföra jurister, tjänster och priser för att få det som passar just er, alltså är vi helt oberoende. Dessutom får ni ett bodelningsavtal som är skapat utefter situationen. Du hittar alla jurister som kan hjälpa er med bodelningsavtal här.

Frågor & svar för er i äktenskap

En kvinna som lutar huvudet på sin mans axel

En bodelning, vad är det?

En bodelning innebär att makarna delar upp den gemensamma egendomen mellan sig, det som med annat ord kallas för giftorättsgods. Makarna kan genomföra en bodelning både under pågående äktenskap, vid skilsmässa eller när någon av makarna dör. Framför allt vid skilsmässa är det viktigt att man delar upp giftorättsgodset makarna emellan.

Det finns egendom som inte ska ingå i en bodelning, nämligen den enskilda egendomen. Enskild egendom är den egendom som genom äktenskapsförord ska vara enskild men även den egendom som man fått genom gåva eller arv och som enligt villkor ska vara enskild egendom. Allt som inte är enskild egendom ska alltså vara med i bodelningen.

Även sådant som makarna införskaffat innan äktenskapet är som regel gemensam egendom och ska vara en del av bodelningen. Även om en make har införskaffat egendom till ett högre värde än den andra maken så ska man dela värdet lika mellan makarna om de inte gemensamt kommer överens om annat.

Vad är giftorättsgods och vad är enskild egendom?

Giftorättsgods är all egendom makarna har tillsammans men som inte uttryckligen är enskild egendom. Till giftorättsgodset räknar man både den egendom som de införskaffat innan och efter äktenskapets ingående.

Enskild egendom kan vara enskild på tre olika sätt.

 1. Genom testamente med särskilt villkor om att ärvd egendomen ska vara just enskild.
 2. En gåva kan vara enskild då det i gåvobrevet finns villkor om att egendomen ska vara enskild.
 3. Genom ett äktenskapsförord som stadgar vilken egendom som ska vara enskild och därmed inte vara en del av giftorättsgodset.

Om makarna inte uttryckligen kommer överens om en delning av den enskilda egendomen så ska den inte vara en del av bodelningen. Sammanfattningsvis ska man dela giftorättsgodset lika mellan makarna vid en bodelning medan varje make får behålla den enskilda egendomen.

När ska man bodela?

En bodelning kan man genomföra antingen under ett pågående äktenskap eller när ett äktenskap upphör; alltså vid skilsmässa eller när någon av makarna dör.

Måste vi genomföra en bodelning när vi skiljer oss?

Nej. Det finns inget som säger att man måste bodela vid en skilsmässa. Vi rekommenderar varmt att man genomför en bodelning även om makarna för stunden är överens om delningen av egendomarna. Det är särskilt viktigt då makarna annars har möjlighet att begära bodelning i flera år efter skilsmässan.

Det finns egentligen ett scenario då man inte behöver bodela och det är när all egendom är enskild och ingen gör anspråk på bostaden.

Hur går en bodelning vid skilsmässa till?

Först ska makarna ansöka om skilsmässa hos Tingsrätten, förfarandet ser något annorlunda ut huruvida makarna är överens eller inte om skilsmässan. Vill du hitta rätt blankett för dig så finner du de olika på tingsrättens hemsida, direktlänk dit finner du här. Vill du också läsa mer om skilsmässa hittar du information om det här. Efter ansökan om skilsmässa kan man genomföra bodelningen och sedan registrera den hos Skatteverket om man så önskar.

Vad gäller om vi har ett äktenskapsförord? Måste vi bodela då?

Om all egendom som makarna har är enskild så behöver bodelning inte ske. Egendom kan vara enskild genom både äktenskapsförord eller genom villkor i gåvobrev eller testamente. Slutsatsen av detta blir alltså att så länge det finns någon gemensam egendom, så kallat giftorättsgods, så ska bodelning ske.

Vi vill uppmärksamma er på att vissa banker har som krav att man ska uppvisa ett bodelningsavtal för att bevilja nya bolån. Det förekommer att banker har det som krav även om all egendom är enskild.

2 anledningar till bodela under äktenskapet

 1. Då makarna inte äger sina egendomar till lika delar, så som bostad, fritidshus och båt. Då vill många makar genom ett bodelningsavtal bestämma att de ska stå som ägare av lika delar av egendomen.
 2. Ett bodelningsavtal kan även vara till fördel för maken som har eller ska starta ett företag. Man kan då skydda den andre maken om den som har ett företag skulle dra på sig skulder.

Viktigt att veta vid bodelning under pågående äktenskap!

Om makarna önskar att egendom som omfattas av en bodelning under det pågående äktenskapet ska bli enskild egendom vid en eventuell skilsmässa så måste makarna komplettera bodelningsavtalet med ett äktenskapsförord.

Känner du att du vill öka kunskaperna kring äktenskapsförord, vad det är och hur man skriver det? Då tycker vi att du ska kika här. Vill du istället ha hjälp med att upprätta ditt avtal? Då kan du kika in de jurister som erbjuder den tjänsten här.

Vad är det man delar vid en bodelning?

Vid en bodelning delar man giftorättsgodset på hälften mellan de båda makarna. Giftorättsgods är all den egendom som inte uttryckligen är enskild genom antingen testamente, gåva eller äktenskapsförord.

I giftorättsgodset ingår sådan egendom makarna införskaffat både innan och under äktenskapet. Vidare är det den egendom som makarna införskaffat fram till skilsmässoansökan som ska vara del av bodelningen. Egendom som makarna köpt eller på annat sätt förvärvat efter ansökan om skilsmässa ska alltså inte vara en del av bodelningen om makarna inte själva önskar det.

Förutom att den enskilda egendomen inte ska vara en del av bodelningen så ska inte heller personliga ägodelar vara det. Till personliga ägodelar räknar man exempelvis kläder, smycken och presenter. I det fall dessa personliga ägodelar har ett högt ekonomiskt värde ska de dock vara med i bodelningen.

Vem får vad när vi bodelar vid en skilsmässa?

Giftorättsgodset ska vid en bodelning delass lika mellan makarna. Den enskilda egendomen och personliga ägodelar får varje make behålla.

Ska man ta med allt i en bodelning? Även mindre saker?

Nej, makarna behöver inte ta med varje liten sak i bodelningen. Ett sådant krav är inte skäligt. Det är tillräckligt att makarna muntligen kommer överens om de små sakerna.

Kan vi välja att dela även den enskilda egendomen?

Om makarna önskar går det bra att dela den egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord. Huvudregeln är dock att det inte går att dela på den egendom som är enskild genom ett gåvobrev eller testamente.

Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?

Man kan värdera tillgångar och egendom på olika sätt och makarna väljer själva vilken metod de vill använda för att värdera egendomarna. Den metod man brukar använda sig av är att se till egendomens marknadsvärde. Det innebär att man tar reda på vad egendomen skulle kosta om man köper den i det befintliga skicket. Viss egendom kan dock för många ha ett högt affektionsvärde men kanske inte ett lika stort bruksvärde. Detta affektionsvärde kan höja värderingen av egendomen.

Kan en före detta make begära bodelning en tid efter skilsmässan?

Ja, om man inte genomför en bodelning i anslutning till skilsmässan så kvarstår en möjlighet för båda parterna att i flera år efter skilsmässan begära bodelning. Vid en skilsmässa så räcker det med att en av parterna begär bodelning för att så ska ske. Det skiljer sig från bodelning under ett pågående äktenskap då båda makarna måste vara överens om att en bodelning ska ske.

Hur lång tid efter skilsmässan kan en make begära bodelning?

Det finns ingen uttryckt lagregel som bestämmer i hur många år en make i efterhand kan begära bodelning. Det har varit föremål i domstol och enligt praxis har en för lång tid varit 24 år: då har möjligheten att begära bodelning gått förlorad. Med andra ord kvarstår möjligheten att begära bodelning under många, många år.

Kan vi använda oss av en mall när vi skriver vårt bodelningsavtal?

Vi rekommenderar inte att använda en mall för bodelningsavtal. En mall kan vara ett bra exempel för att skapa mer förståelse men det är viktigt att komma ihåg att en mall är just bara en mall och inte avsedd för specifika situationer. Deras generella karaktär gör att de som skrivit mallarna inte står som ansvariga för varken fel eller brister i själva avtalet men inte heller för de konsekvenser som parterna kan lida.

En jurist anpassar bodelningsavtalet efter er och er situation vilket är en trygghet. Hos oss kan du dessutom jämföra jurister, tjänster och priser för att få det som passar just er, alltså är vi helt oberoende. Dessutom får ni ett bodelningsavtal som är upprättat utefter er situation och de förhållanden som råder. Du hittar alla jurister som kan hjälpa er med bodelningsavtalet här.

Behöver bodelningsavtalet en äkthetsstämpel?

Nej, det finns inget krav på äkthetsstämpel får att ett bodelningsavtal ska vara giltigt. Däremot så finns det ett krav att båda makarna ska underteckna bodelningsavtalet för att det ska vara giltigt.

När blir ett bodelningsavtal giltigt vid skilsmässa?

För att en bodelning ska vara giltig måste man upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Giltigheten träder i kraft från den stund då båda parterna undertecknar det. Det finns inget krav på registrering av ett sådant avtal. Om parterna vill kan de dock välja att registrera det hos Skatteverket.

Om parterna inte genomför en bodelning och än mindre upprättar ett bodelningsavtal så kvarstår möjligheten att i flera år efter skilsmässan begära bodelning.

Ska man registrera ett bodelningsavtal vid skilsmässa?

Det finns inget krav att man ska registrera bodelningsavtalet vid en skilsmässa. Det finns en möjlighet att registrera det hos Skatteverket om makarna önskar. Man behöver inte anmäla bodelningen till Skatteverket innan man genomför den, till skillnad från bodelning under pågående äktenskap.

Ska man registrera ett bodelningsavtal om man bodelar under pågående äktenskap?

Då makar önskar bodela under ett pågående äktenskap måste makarna först och främst vara överens om bodelningen. Därefter ska en anmälan göras till Skatteverket om att de önskar bodela, länk till Skatteverkets regler kring hur detta görs finner ni här. Efter genomförd anmälan och upprättat bodelningsavtal ska man skicka in det för registrering. Till skillnad från bodelning vid skilsmässa så är det för makar i ett pågående äktenskap ett krav på registrering för att bodelningsavtalet ska vara giltigt.

Bodelningsavtalet som sådant behöver man dock inte registrera hos Skatteverket utan det blir giltigt då makarna undertecknar det.

Är ett bodelningsavtal bindande?

Som huvudregel är ett bodelningsavtal bindande. Det finns en allmän princip inom juridiken som heter ”pacta sunt servanda”. Det innebär kort och gott att avtal ska hållas och därmed att bodelningsavtalet, som är en överenskommelse, inte kan ändras ensidigt av varken den ena eller andra maken. Men ingen regel utan undantag: om det finns något särskild grund så kan man ogiltigförklara ett bodelningsavtal.

Vad händer om vi inte kommer överens om bodelningen?

Skilsmässor är för många svåra och tunga och det är inte alltid lätt att komma överens. Om makarna inte kommer överens gällande bodelningen kan domstolen förordna en bodelningsförrättare som hjälper makarna med bodelningen.

Till en början försöker bodelningsförrättaren få makarna att komma överens, om det inte går så kommer bodelningsförrättaren att dela boet på ett så rättvist sätt som möjligt.

Hur gör man för att ansöka om bodelningsförrättare?

Makarna börjar med att skicka in en skriftlig ansökan till den Tingsrätt i den ort där ni är folkbokförda och ansökan kostar 900 kronor. I ansökan ska man bifoga personbevis för den som genomför ansökan. Vill ni veta mer och ansöka finner ni information här, på Skatteverkets hemsida.

Händer som hålls samman med ordbrickor där det står "forever"

Point of Law hjälper er!

Det är viktigt att er bodelning blir juridiskt korrekt och följer de lagar som finns. Exemplet ovan är mycket förenklat och i verkliga livet är det ofta både svårare och mer komplicerat, vilket gör att vi rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist.

Bodelning är en av alla de tjänster som juristerna via Point of Law tillhandahåller och ni finner den här. Har du inte registrerat dig så gör du det snabbt och smidigt här och därefter är du endast ett fåtal klick från tjänsten du behöver. Fördelen med att köpa bodelningen eller någon annan juridisk tjänst via Point of Law är att du har möjlighet att jämföra och själv välja den jurist som ni finner rätt för uppdraget. Ni kan också jämföra priser, tid för tjänstens och se recensioner från andra köpare. Det ger dig en unik möjlighet att själv välja vilket är precis så som vi vill att det ska vara. Enkelt, tryggt och säkert!

Hör av dig!

Dela gärna med dig av dina tankar och givetvis svarar vi gärna på dina frågor. Mejla oss på bloggen@poflaw.se så svarar vi så snart vi kan.