Begagnade varor

Välkommen till PointOFLAWs blogg. Häromdagen talade vi om köp av lös egendom mellan näringsidkare och konsument, vill du läsa inlägget finner du det här. Idag ska vi fortsätta i köprättens spår och tala om köp av begagnade varor mellan privatpersoner. Vi hoppas du finner inlägget lika intressant som vi. Än en gång, välkommen!

Begagnade varor. En gul bil som står parkerad vid ett hus.

Vad är begagnade varor?

Köp av begagnade varor är en ständigt ökande marknad och inte minst är det vänligt för miljön och ett sätt att öka hållbarheten. Vi köper bilar, kläder, tekniska prylar och annat som vi är i behov av. Visst är det smidigt? Men det finns också en del saker som är bra att känna till. Visste du till exempel att du inte har samma rättigheter när du köper begagnade varor av en privatperson som när du handlar på ditt lokala köpcentrum? I alla fall inte om ni inte avtalat om det. Låt oss fylla på din kunskapsbank!

Tillämplig lag gällande begagnade varor

När det gäller köp av varor mellan privatpersoner blir köplagen (1990:931) tillämplig till skillnad från köp mellan en näringsidkare och en konsument då konsumentköplagens (1990:932) bestämmelser gäller. Köplagen har inte samma skydd och ger inte samma rättigheter som konsumentköplagen vilket gör att man ska vara noggrann och säkerställa att den begagnade varan uppfyller dina villkor innan köpet genomförs.

Köplagen är inte tvingande, utan dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort lagens bestämmelser. Köplagens bestämmelser tillämpas alltså inte om annat följer av avtalet. Som köpare och säljare kan ni själva välja leveranstid, hur en vara ska avlämnas eller hur den ska betalas genom ett köpeavtal.

Varför bör jag ha ett köpeavtal?

Både säljare och köpare bör vara måna om att ett köpeavtal skrivs. I detta bör man i alla fall ha med de fyra ståndpunkterna vem, vad, när och var. Vem är säljare? Vem är köpare? Vad är det för vara som säljs? Vid vilken tidpunkt ska detta ske? På vilken plats ska det göras och hur ska varan levereras?

Dessa frågor är viktiga att besvara för att göra det så enkelt som möjligt vid en eventuell tvist. Tydlighet är nyckeln vid köpeavtal.

Är du i behov av avtalsgranskning?

Har du ett avtal som är i behov av granskning? Kanske är du osäker på om det uppfyller dina krav eller kanske är något otydligt? Vi på PointOFLAW förmedlar tjänsten och hjälper dig gärna! Du finner avtalsgranskning och andra tjänster gällande avtal under fliken avtalsrätt.

Befintligt skick

Begagnade varor säljs allt som oftast i befintligt skick. Detta kan ses som en form av friskrivning som innebär att man får räkna med att varan inte är felfri. Dock kan varan ändå anses felaktig i vissa fall.
– Varan kan vara felaktig om det du köpt inte är vad säljaren utlovat. Om säljaren utlovat vissa saker, exempelvis standard på varan men detta inte överensstämmer med vad du får.
– Om varan är i mycket sämre skick än än du kunde förutsätta, exempelvis utifrån vad varan kostade.
– Om säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som han eller hon kände till eller måste ha antas känt till.

Säljaren kan friskriva sig från ansvar. Det är därmed avtalet som avgör om en vara är felaktig och vi kan inte nog påpeka hur viktigt det är att ni har ett avtal sinsemellan som uppfyller dina krav.

I de fall en tvist skulle uppkomma gällande köp mellan två privatpersoner är det inte allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvister. Om ni inte kommer överens så är det tingsrätten ni ska vända er till.

Avlämnande av begagnade varor

Om ni inte avtalat om när varan ska avlämnas så ska det ske inom skälig tid. När det kommer till avlämnandet av en begagnade varor så är det sig likt konsumentköplagens regler. Om ni avtalat om att varan ska hämtas hos säljaren ska denne hålla varan tillgänglig för köparen där han eller hon har sitt köpställe, hemvist eller annan avtalad plats. Varan anses avlämnad när du som köpare har varan i din besittning. Om ni inte avtalat om var varan ska levereras ska den hämtas av köparen hos säljaren.

I de fall varan ska levereras till köparen så finns det främst två olika transporttyper. I de fall varan ska transporteras inom samma ort anses varan inte avlämnad förrän den har kommit i köparens besittning. Om däremot varan ska transporteras genom flera orter sker överlämnandet när varan överlämnas till transportören. Härefter är det alltså köparen som ansvarar för varan. Om säljaren själv utför transporten, även om detta är mellan flera orter, så är varan inte avlämnad förrän den når köparen.

Observera att detta är köplagens regler. Som vi nämnt innan är köplagen dispositiv och därmed gäller inte dessa regler om ni avtalat om annat.

Om ni inte avtalat om pris så ska köparen betala vad som är skäligt. Man kollar då på vad liknande varor skulle kosta och utgår från varans standard och ålder. Om ni inte heller avtalat om varans kvalitet så ska den uppnå normal standard och uppnå de förväntningar som köparen med fog kan ha.

Vem bär risken för begagnade varor?

Tidigare i inlägget har vi klargjort att risken övergår på köparen när varan avlämnats enligt avtalet eller köplagens regler. Om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala varan även om den kommer bort, förstörs, försämras eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.

I de fall varan ska levereras till köparen med transport så övergår aldrig risken på köparen förrän det gjorts en märkning eller anteckning i transportdokument eller likande. Exempel på en sådan märkning kan vara när du hämtar upp ett paket hos ett postombud där du uppger en kod samt uppvisar legitimation för att få ditt paket eller när du signerar för att få ut din vara.

Varans beskaffenhet

Begagnade varor ska som alla andra varor stämma överens med det ni avtalat om. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet.

För att ge er ett provsmak på vad som står i köplagen finner ni följande i 17 § 2 st:

“Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan”.

(Kursiveringen är gjord av oss).

Vi ser i utdraget från lagtexten ovan att detta är vad du kan förvänta dig av den vara du köpt. Om varan inte uppfyller ovanstående är den att anse som felaktig. Vi ska nu prata mer om fel i varan så häng på!

Fel i begagnade varor

Ibland händer det att varan på något sätt är felaktig. Ett fel som inte märktes vid köpet och som du kanske inte på något sätt kunde ana. Kanske har säljaren dolt ett fel? Eller kanske uppkom ett fel strax efter köpet?

Undersökning av varan innan köpet

En viktig del av köplagen och vid köp av begagnade varor är att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Köparen har alltså en undersökningsplikt och denna är av oerhörd vikt för att överhuvudtaget kunna göra åberopa att din vara är felaktig.

Du ska som köpare undersöka varan du planerar att köpa. I de fall varan skickas hem till dig ska du undersöka den så fort du fått den i din besittning. Undersöker du inte varan kan du inte sedan åberopa att det är fel i den om det är ett fel som du borde märkt vid undersökningen.

Om säljaren i samband med undersökningen dolt ett fel eller sagt att varan är felfri men varit väl medveten om att den varit felaktig så har han eller hon handlat i strid med vad som inom juridiken kallas för tro och heder. Med andra ord att säljaren farit med osanning, du får då som köpare åberopa fel i vara.

Avgörande tidpunkt för bedömning av fel

Vem bär risken för den begagnade varan och när övergår risken för varan på köparen? Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid den kritiska punkten även om felet visar sig först senare. Den kritiska punkten innebär den tid då varan övergick från säljare till köpare. Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, ska varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Desamma gäller om säljaren lämnat en garanti eller annan utfästelse.

Påföljder av fel i vara

När den begagnade varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida kan han eller hon göra gällande för ett antal påföljder. Vet du vad du har för rättigheter? Kanske har du nyttjat dessa någon gång? Läs vidare och låt oss upplysa dig!

Reklamation

Först och främst måste ni ha kommit överens om att ångerrätt ska gälla innan köpets ingående, detta är en stor skillnad från konsumentköplagens regler. I de fall varan är felaktig och du vill reklamera måste du meddela säljaren detta inom skälig tid. Som köpare har du två år på dig att reklamera från det att du tog emot varan, självfallet om annat inte följer av avtalet.

Den tvååriga fristen betyder inte att du kan vänta två år från det att du upptäckt skadan, utan när du upptäckt en skada ska du reklamera snarast. I de fall du inte reklamerar inom skälig tid kan du som köpare gå miste om din rätt att reklamera.

Avhjälpande och omleverans

Om du mottagit en felaktig vara har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Det krävs dock att detta kan göras utan oskäliga kostnader eller annan olägenhet för säljaren. Om det blir billigare och mer effektivt för säljaren så får han eller hon företa omleverans istället för avhjälpande. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig kan du kräva omleverans. Vid köp av begagnade varor kan detta dock bli svårt då man ofta inte har flera varor av samma slag.

Vare sig det gäller avhjälpande eller omleverans ska detta göras inom skälig tid och du som köpare ska inte behöva vänta onödigt länge.

Prisavdrag och hävning

I första hand är det som sagt avhjälpande eller omleverans som kommer i fråga. Om detta inte görs inom skälig tid efter reklamationen eller inte är möjligt att genomföra har du som köpare rätt till prisavdrag eller hävning.

När prisavdrag är aktuellt får man kika på varans värde i felaktigt och avtalsenligt skick. Du som köpare ska återfå mellanskillnaden. Du har även rätt att häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig. Exempelvis om varan är såpass undermålig att den inte kan användas på det sätt som tänkts. Även här är det viktigt att du meddelar säljaren om hävning inom skälig tid.

Skadestånd

I vissa fall kan du som köpare ha rätt till skadestånd från säljaren vid felaktig vara. Skadestånd utgår dock ej om den felaktiga varan beror på något som legat utanför säljarens kontroll. Om du har köpt en begagnad vara och säljaren har varit försumlig eller att varan avvek från vad säljaren har utfäst har du som köpare alltid rätt till ersättning.

Dröjsmål

Det är inte bara fel på begagnade varor som kan uppstå. Även dröjsmål med leverans eller avlämnande av vara är inte omöjligt. I de fall en begagnad vara inte avlämnas och det inte beror på dig som köpare så har du rätt att kräva att säljaren fullgör avtalet. Du kan även hålla inne betalningen tills dess att du fått varan i din besittning. Om inte detta är möjligt eller inte görs har du som köpare rätt att häva köpet och även i vissa fall kräva skadestånd. Låt oss gå igenom detta något närmre!

Påföljder

Vid dröjsmål finns det påföljder, precis som i de fall du som köpare får en felaktig vara. Påföljderna liknar till stor del de påföljder som gäller vid fel i varan men vi går igenom de nedan, för att göra det så klart och tydligt som möjligt.

Fullgörelse

Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller i de fall det krävs uppoffringar som inte är rimliga. När man talar om hinder är reglerna ganska stränga, man brukar ofta tala om force majeure vilket är oförutsägbara händelser. Det kan vara exempelvis brand, översvämning eller liknande. Om förhållandena upphör inom rimlig tid får säljaren kräva fullgörelse.

Hävning

Köparen får häva köpet på grund av dröjsmål om det är av väsentlig betydelse för honom eller henne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om tilläggstid lagts till och denna inte är oskäligt kort får köparen häva köpet om varan inte levereras inom tilläggstiden. Endast om säljaren meddelar att han inte kommer leverera varan inom tilläggstiden får köparen häva även om tilläggstiden fortfarande löper.

Skadestånd

Köparen kan ha rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll och som han inte kunde räknat med. Säljaren ska inte heller på något sätt haft möjlighet att undvika eller övervinna dessa.  I de fall säljaren har agerat försumligt har köparen alltid rätt till ersättning.

Vad har du som köpare för skyldigheter?

I de fall priset på din begagnade vara inte är bestämt ska du betala en skälig köpeskilling. Man tar då hänsyn till vad det är för typ av vara, dess beskaffenhet samt ålder och bruk. Många varor sjunker i värde som till exempel bilar medan andra ökar, såsom varor av samlingsvärde.

Om ni inte avtalat när betalning ska ske ska du som köpare betala när säljaren kräver det. Dock kan säljaren inte kräva betalning förrän dess att du fått den begagnade varan i din besittning och du fått en chans att undersöka den.

Med andra ord är din skyldighet som köpare att betala för varan.

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Det är inte bara säljaren som kan göra sig skyldig till avtalsbrott utan även köparen. Säljarens del av avtalet är att leverera den vara ni avtalat om och din del av avtalet är att betala för den. Om du som köpare inte betalar i tid eller inte alls får säljaren kräva betalning så länge den uteblivna betalningen inte beror på säljaren. Säljaren kan också häva köpet samt kräva skadestånd. Säljaren kan välja att hålla inne varan tills dess att köpren har betalat.

Om du som köpare har fått en tilläggstid inom vilken du ska betala köpeskillingen, får säljaren inte häva köpet under det att tilläggstiden löper om du inte meddelat att betalning inte kommer att ske. Om du på annat sätt medverkar till köpet eller inte hämtar/tar emot varan har säljaren också rätt att häva köpet. Det är viktigt att du meddelar säljaren du inte har möjlighet att fullfölja köpet, detta för att minska både säljarens skada och därmed även din ersättnignsskyldighet. I de fall säljaren tar skada av ditt avtalsbrott ska han eller hon få ersättning för detta lidande.

Om köpet hävs behöver säljaren inte överlämna varan och köparen ska inte betala. I de fall köpet har fullgjorts ska de bådas prestationer gå åter. Om du som köpare till någon del nyttjat och haft användning av den begagnade varan eller om varan återlämnas förändrad eller förminskad ska du betala skälig ersättning för detta.

Givetvis finns det många undantag och allt beror på den aktuella situationen, den ena är inte den andra lik. Är du osäker på vad som gäller just i ditt fall så rekommenderar vi att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig med just ditt ärende.

Skadestånd

Skadestånd beräknas olika från fall till fall och ersättningen kan omfatta utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust som beror på avtalsbrottet. I de fall den begagnade varan gjort skada på något annat än den köpta varan så ersätts det inte.

Vill du läsa mer om direkt förlust och vad detta kan innebära så finner du det i 67 §, här.

Det är viktigt att du begränsar din skada så gott det går. Gör du inte detta med omsorg kommer du själv att få besörja dessa kostnader. Det är du som köpare som ska bevisa de aktuella skadorna och den faktiska förlust du lidit. Om skadeståndet anses oskäligt kan det i vissa fall jämkas.

PointOFLAW hjälper dig!

PointOFLAW finns här för dig i alla livets skeden, från vaggan till graven. Vi förmedlar juridiska tjänster och vi önskar hjälpa dig med din juridik. Hos oss väljer du den jurist som fyller de behov du har, du kan jämföra priser och se recensioner över juristernas tidigare utförda tjänster. Du hittar alla tjänster vi erbjuder här.

Om du ännu inte registrerat dig på PointOFLAW gör du det snabbt och enkelt här, det tar bara någon minut och är givetvis kostnadsfritt. Därefter kan du köpa den tjänst du är i behov av. Snabbt, enkelt och smidigt. Precis så som det ska vara!

Skriv till oss!

Vi på PointOFLAW blir glada om du delar med dig av dina synpunkter, frågor och önskemål om vad just du vill läsa på vår blogg. Vilket juridiskt område skulle du vilja lära dig mer om? Skriv till oss på [email protected] så besvarar vi ditt mejl så snart vi kan!