Vad innebär en skilsmässa?

Ansökan om skilsmässa är något som alla personer i ett äktenskap har rätt att göra, det finns inga krav på anledningar för att genomgå en skilsmässa, det är alltså en rätt man har oavsett de tidigare uttalade äktenskapslöftena. En skilsmässa innebär att man avslutar det äktenskap som man en gång ingått med sin partner. Det finns vissa steg man måste genomgå när man vill skilja sig och vi ämnar att gå igenom varje steg nedan. Detta är ämnat som en guide för dig som ska skilja dig, för dig som just nu befinner dig i en skilsmässa eller av annan anledning bara vill lära dig mer om förfarandet kring skilsmässa.

Hur går en skilsmässa till?

Det finns i huvudsak två olika sätt då skilsmässa blir aktuellt. Det första är när makar bestämmer sig för att ansöka om skilsmässa. Det andra är när den ena maken dör, då äktenskapet upplöser sig automatiskt.
För makar som är i livet kan skilsmässa antingen bli aktuellt genom att parterna är överens om att skilja sig, eller i vissa fall då endast den ena parten vill genomgå skilsmässa. Oavsett så är en ansökan till Tingsrätten det enda sättet för att att upplösa äktenskapet genom en dom.
Ansökan om skilsmässa

En ansökan om skilsmässa – hur gör man?

Ansökan ska ske till den Tingsrätt i den ort där parterna var folkbokförda den 1 november föregående år. Om makarna gemensamt önskar genomföra skilsmässan kan dem ansöka tillsammans. Om å andra sidan bara den andra parten vill skilja sig, då kan man också ensam ansöka. Det finns blanketter att tillgå på Sveriges Domstolars hemsida för maken eller makarna att fylla i. Det är ett krav att fylla i en ansökan för att Tingsrätten sedan ska behandla ansökan.

Gemensam ansökan

Det finns två blanketter att tillgå. Den första blanketten finner du här och den ifylles då båda makarna är överens äktenskapsskillnad. Makarna ska fylla i ansökan tillsammans.

Ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad

Då makarna inte är överens om äktenskapsskillnad har maken som önskar skilja sig en möjlighet att ansöka om skilsmässa på egen hand. Man brukar benämna det som att den ena maken genomför en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad. Blanketten som gäller för dessa fall finner du här.
Till Tingsrätten behöver man ej uppge skäl till skilsmässan, utan domstolen ska respektera beslutet. I vissa fall finns det krav på betänketid och detta är något som domstolen beslutar om. Vi pratar mer om det lite längre ned.

Vad händer sedan?

När en make ensam eller gemensamt med sin make har ansökt om skilsmässa ser förfarandet något olika ut beroende på livssituationen. Det spelar bland annat in om man har barn eller inte. Vi går igenom olika situationer nedan och du väljer själv vad som passar in på din livssituation.
Efter att ni gemensamt ansökt om skilsmässa eller den ena maken ensamt gjort en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad ser utfallet något annorlunda ut. Om ansökan är gemensamt går handläggningen som Tingsrätten genomför något snabbare. Om en make ansatt önskar skilja sig ska dennes make få en möjlighet att yttra sig, om denne fortsatt inte vill brukar som regel Tingsrätten besluta om betänketid. Det är alltså en viss angiven tid som ska förflyta innan skilsmässan går igenom. Det är en möjlighet för båda makarna att tänka över skilsmässan och inte ta några förhastade beslut.

Hur ser boendesituationen ut?

Som regel tilldelas makarna av Tingsrätten en betänketid, exempelvis om bara den ena maken önskar genomföra äktenskapsskillnad eller att makarna har barn under 16 år. I vissa fall har makarna för länge sedan flyttat isär och bor på två olika ställen. Huvudregeln säger därför att om makarna inte bott samman under de två senaste åren, kan Tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid.
Om ni levt isär under minst två år måste ni bevisa detta för Tingsrätten. Makarna ska då ingiva ett intyg till Tingsrätten där någon ni känner och som känner till er situation, kan intyga att ni inte bott tillsammans under de senaste två åren. Detta är vad man kallar ett särlevnadsintyg. Intyget bör sedan underteckas av två personer som är vuxna, som känner er väl och som vet att ni inte bott tillsammans. Ett sådant särlevnadsintyg ska ingivas vid två situationer:
1. Om det bor barn i hushållet, som är under 16 år. Oavsett om barnet eller barnen är gemensamma eller endast den ene makens barn.
2. Om makarna inte är överens om äktenskapsskillnad.

Hur går en skilsmässa till om makarna inte har barn?

I det fall makarna varken har gemensamma eller egna barn finns det inga hinder mot att genomföra skilsmässan direkt. Om makarna inte är överens om skilsmässa dömer Tingsrätten till betänketid. Det är också något makarna kan få om man vill fundera kring skilsmässan.

Hur går en skilsmässa till om makarna har barn?

Om makarna, eller någon av makarna har barn som är under 16 år är det obligatoriskt med betänketid innan skilsmässan går igenom. Betänketid gäller oavsett huruvida barnet eller barnen bor i hushållet emellanåt eller alltid. Betänketiden för makar med barn i hushållet ska vara under minst 6 månader, därefter kan makarna fullfölja skilsmässan om någon av makarna, eller båda makarna önskar. Om makarna inte bott samman under de två senaste åren kan slutförande av skilsmässan ske omedelbart genom att Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad utan betänketid, man ser det så lite som att betänketiden redan förflutit då de valt att inte bo under samma tak under en relativt lång period.

Ansökan om skilsmässa

Vad händer med barnen efter en skilsmässa?

Inte sällan uppkommer frågor om barnen i en skilsmässa, Tingsrätten kan då besluta i frågor som rör exempelvis vårdanden av barnet eller barnen, boendet, men också rätten till umgänge med barnet eller barnen. Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att båda föräldrarna fortsatt har gemensam vårdnad om inte Tingsrätten beslutar annat.

Betänketid

Betänketid är lagstadgat och finns att finna i äktenskapsbalken. Syftet med betänketid är att förhindra förhastade skilsmässor. Kanske har makarna en svacka, behöver lite tid för sig själva eller hamnat i en ond bana av argument. Oavsett anledning är det inte helt fel att ta lite tid att fundera över situationen. Betänketid ska som minsta vara i 6 månader och högst 12 månader. Inom detta tidspann kan makarna genomföra en begäran om att fullfölja skilsmässa om det fortfarande är önskan. Betänketiden räknas från den dag då Tingsrätten mottagit antingen en gemensam ansökan om skilsmässa eller från den ena maken mottagit en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad.
När Tingsrätten tagit ett beslut om betänketid kommer detta beslut att nå de båda makarna. När man vill fullfölja en skilsmässa efter att betänketiden förflutit är kravet att endast en av makarna gör detta om den andra fortfarande inte vill genomgå skilsmässa. Om makarnas antingen gemensamt eller enskilt inte begärt fullföljd av skilsmässa inom de 12 månader från ansökan kommer målet att skrivas av hos Tingsrätten och makarnas äktenskap fortskrider. Om makarna ånyo önskar ansöka om skilsmässa måste de genomföra en ny ansökan, samt ånyo erlägga ansökningsavgiften.

När är betänketid obligatoriskt?

1. I det fall makarna eller en av makarna har barn under 16 år som bor varaktigt med en eller båda makarna.
2. Om endast en av makarna önskar genomföra äktenskapsskillnad
3. Då en eller båda makarna vill ha en period av betänketid.
Hur gör man en begäran om att fullfölja skilsmässa efter betänketid?
Som vi började med att nämna så är det var makes rätt till skilsmässa i Sverige. Principen kring äktenskapsskillnad är därmed att om make eller makar önskar skilja sig, då ska domstolen respektera detta. Det man dock önskar minimera är risken till förhastade skilsmässor, därför har man infört den så kallade betänketiden. Det är en tid om minst 6 månader då makarna får möjlighet att tänka över sin situation och om de verkligen vill genomföra skilsmässan.

Efter 6 månader

När betänketiden förflutit och man fortfarande önskar genomgå skilsmässa så sker detta inte per automatik. Om man inte gör en så kallad fullföljd efter betänketiden så kommer äktenskapet att fortgå som vanligt. På det beslut makarna mottagit med Tingsrättens beslut om betänketid framgår också exakt datum då ni kan begära fullföljd samt när sista dagen att göra detta är.
Ansökan om begäran att fullfölja skilsmässa efter betänketid finner du här, på Sveriges Domstolars hemsida. I ansökan ska det framgå att make eller makarna önskar fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad. Även målnumret ska ifyllas, detta har makarna fått per post. Om det efter betänketiden endast är en av makarna som önskar fullfölja skilsmässan så är det tillräckligt för att godkänna begäran. Det är alltså tillräckligt att en av makarna skickar in ansökan om fullföljd.

Vart finner jag blanketten för att fullfölja skilsmässan?

Blanketten för begäran om att fullfölja skilsmässa finner du på Sveriges Domstolars hemsida. V länkar den här, så kommer du dit direkt. Det räcker att en av makarna ifyller denna och skickar in.
Som vi nämnt ovan finns det tre situationer då betänketid ska dömas makarna. Det är om endast en av makarna önskar genom äktenskapsskillnad, om det finns gemensamma eller egna barn som är under 16 år eller om någon av makarna begär betänketid.
Om den ena maken inte ville skilja sig när ansökan gjordes och denne fortfarande inte vill det vid betänketidens slut, då går skilsmässan att slutföra ändock, så länge den make som vill skilja sig skickar in begäran om att fullfölja skilsmässa.

Kan jag genomföra en skilsmässa online?

Det finns hemsidor som exempelvis erbjuder att ta fram handlingar et cetera mot en kostnad men det är inte speciellt krångligt att göra det själv. I det fall makarna är överens om att skilja sig så kan man genom Sveriges Domstolars hemsida ansöka om skilsmässa via deras e-tjänst. Det finns även ett par krav för att makar ska kunna nyttja e-tjänsten. Först och främst ska makarna vara överens om skilsmässan. Vidare, om makarna har barn under 18 år, ska de vara överens om vårdnaden eller umgänget kring barnen för att kunna använda sig av e-tjänsten. Slutligen ska även båda makarna ha e-legitimation samt inte ha sekretesskydd i folkbokföringen.

Enskild ansökan

Om en make enskilt ska ansöka om skilsmässa kan e-tjänsten inte användas. Stegen för denna ansökan börjas med att beställa ett personbevis från Skatteverket, detta ska sedan bifogas makens ansökan. Du kan beställa det via Skatteverkets e-tjänst som du finner här. Därefter ska blanketten från Sveriges Domstolar fyllas i, den benämns ansökan om stämning för äktenskapsskillnad och du finner den här.
Kostnaden för ansökan är densamma, 900 kronor, vare sig ni ansöker digitalt eller ej och oavsett om den görs gemensamt eller av en make. Efter att ifylls ansökan skickats in och avgiften betalats kommer ansökan att behandlas av tingsrätten.

Vad kostar det att skilja sig?

När man ansöker om äktenskapsskillnad hos Tingsrätten är ansökningsavgifter som domstolen tar ut 900 kronor. Domstolsverket har en betalningstjänst på sin hemsida, deras betalningstjänst för ansökningsavgift finner du här. Om du skickar in ansökan men inte betalar avgiften så kommer domstolen inte att behandla din ansökan.
Avgiften kan erläggas genom Sveriges Domstolars hemsidan och du finner deras betalningstjänst här.

Hur kan ett äktenskapsförord hjälpa er?

Ett äktenskapsförord upprättas antingen innan äktenskapets ingående eller under pågående äktenskap. Det är ett avtal där makarna avtalar hur egendomen ska fördelas under en eventuell skilsmässa. Men andra ord finns det i ett äktenskap nedtecknat vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Kanske har den ena maken ett företag eller verksamhet som hen vill skydda eller den ena maken kanske har givits en gåva eller ett arv som man önskar behålla för sig själv vid en eventuell separation.

Om blivande makar eller makar vill upprätta ett äktenskapsförord så finns det ett par krav som måste uppfyllas för att avtalet ska vara giltigt. För det första ska äktenskapsförordet vara skriftligt, det får alltså inte vara en muntlig överenskommelse mellan två makar. Vidare ska avtalet undertecknas av de båda parterna och sist men inte minst så ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket.

Flera äktenskapsförord

Om ni under årens gång upprättat fler än ett äktenskapsförord, det kan vara fallet om exempelvis fler tillgångar tillkommer boet med mera, då är det alltid det senaste äktenskapsförordet som är det giltiga. Av den anledningen är det viktigt att skriva med datum för upprättande på äktenskapsförordet.

Vill du läsa mer generellt kring äktenskapsförord kan du göra det här. För mer specifik information kring kraven gällande äktenskapsförord samt hur man registrerar det hos Skatteverket kan du göra det här.

Känns det överväldigande?

Vi vet att det är mycket information att ta in, inte minst om du läser detta i ett tillstånd då du funderar över din livssituation, har mycket känslor och funderingar. Hur förfarandet ser ut har du nu förstått beror mycket på din livssituation: om det finns barn, om endast en make vill skilja sig, om ni bor tillsammans eller ej. Vi väljer därför att förklara det steg för steg nedan, för att försöka göra det än enklare för dig.

Hur går en skilsmässa till? Steg för steg.

1. Skicka in ansökan om skilsmässa.

En ansökan om skilsmässa ska make eller makarna skicka in till Tingsrätten. Det kan antingen den ena maken göra själv eller av makarna gemensamt. Om makarna gör det gemensamt kallar man det för gemensam ansökan och om en make gör det och den andre inte vill så kallar man det för ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad.

2. Betala ansökningsavgiften

Tingsrätten tar ut en ansökningskostnad om 900 kronor. Den betalar man antingen via deras betalningstjänst online som finns här. Vill man hellre betala med post bankgiro finner man uppgifterna för detta här. Det är först när både ansökan skickats in och avgiften erlagt som ansökan kommer att behandlas.

3. Eventuell betänketid

Betänketid är ett sätt för att undvika förhastade skilsmässor. Reglerna för betänketid ser olika ut beroende på livssituation. Betänketid är obligatoriskt i tre olika situationer:
– Ni har barn under 16 år, gemensamma eller ej.
– Endast en av makarna önskar genomföra skilsmässan
– En av makarna vill ha betänketid.
Betänketiden ska vara i minst 6 månader och högst 12 månader. Om make eller makarna inte gör någonting innan 12 månader har gått så kommer äktenskapet att fortsätta som vanligt och de får ånyo skicka in en ansökan om skilsmässa till Tingsrätten. Om en eller båda makarna önskar genomföra skilsmässan efter betänketiden skickar man in en begäran om att fullfölja skilsmässa.

4. Bodelning och bodelningsavtal

När skilsmässan gått igenom är det dags att genomföra en bodelning, det är en obligatorisk del av den process som en skilsmässa är. Det innebär att makarna går igenom alla ägor, vem som äger vad som de eventuella skulder som finns. De gemensamma tillgångar och egendomar som finns ska sedan delas upp mellan makarna. Detta sammanställer man sedan i ett bodelningsavtal.
I klippet från Nyhetsmorgon finner du ytterligare information kring bodelning, men också annan nyttig information.

Huvudregeln i ett äktenskap är att all egendom som inte uttryckligen är enskild egendom är gemensam, så kallat giftorättsgods. Det innebär att både egendom som makarna haft innan ingående i äktenskap samt det som makarna införskaffat under äktenskapets gång är giftorättsgods, alltså gemensamma egendomar. Den gemensamma egendomen delas enligt huvudregeln ofta lika mellan makarna, så till vida man inte har ett äktenskapsförord som stadgar annat.
Enskild egendom är sådant som ni gjort till enskild enskild egendom genom äktenskapsförord eller sådant som är gemensam egendom genom villkor för gåva eller testamente och arv. Vid äktenskapsskillnad är det endast den gemensamma egendomen som man delar mellan makarna, den enskilda behåller varje make för sig.
När man bodelar måste man också upprätta ett skriftligt bodelningsavtal, om man inte gör det är bodelningen inte giltig och parterna kan återigen begära bodelning flera år efter skilsmässan. Ett bodelningsavtal ska makarna upprätta oavsett om de är överens eller inte kring vem som ska ha vad. Det kan vara svårt att få bostadslån eller andra lån om makarna inte kan visa upp ett bodelningsavtal. Det krävs också ett bodelningsavtal för att för att ändra lagfart på en fastighet. Vi vet att det kan kännas krångligt, därför har vi skrivit om både bodelning och bodelningsavtal. Bodelningsavtal skickar makarna sedan till Skatteverket för registrering.
Nedan finner du ytterligare ett klipp med frågor och svar gällande bodelning från Nyhetsmorgon där vår förhoppning är att frågorna kring bodelning ska blir lite mer klara.

Måste man anlita en jurist eller advokat för en skilsmässa?

Svaret är nej, det går bra att genomföra skilsmässan på egen hand. Om man väljer att göra det på egen hand rekommenderar vi alltid makarna att läsa in sig på information så man känner sig trygg i hur processen ser och hur man går tillväga. Om man känner sig osäker eller i de fall det är fråga om en skilsmässa med en eller flera tvister så kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist.

Några tips till dig som har gjort en ansökan om skilsmässa!

  1. Om ni blir tilldelade betänketid av tingsrätten, var noga med att kontrollera datum för när betänketiden börjar löpa samt när ni kan fullfölja er ansökan. Betänketid dömer tingsrätten till makar som har barn under 16 år, om endast den ena maken vill skilja sig eller om den ena eller båda makarna önskar betänketid. Man har sedan upp till 12 månader på sig från det datum så betänketiden börjar löpa att fullfölja ansökan. Om man inte gör det kommer äktenskapet att fortgå. Om man sidan ånyo önskar skilja sig, då ska man genomföra en ansökan om skilsmässa igen samt åter betala in avgiften.
  2. Personbevis begär man från Skatteverket, det är nödvändigt för att genomföra en ansökan om skilsmässa och får inte vara mer än 3 månader gammalt. Tänk på att det finns olika personbevis, det som behövs för skilsmässa benämns ”personbevis för skilsmässa”, du finner det här.
  3. Ansökan om skilsmässa ska man skicka till Tingsrätten. Du kan finna vilken tingsrätt du tillhör här.
  4. Bodelningsavtal ska man upprätta och registrera hos Skatteverket. Du hittar instruktioner för hur du går tillväga på Skatteverkets hemsida. Du kan klicka här för att komma dit snabbt och smidigt.

Vi hoppas att detta var dig till hjälp! Om så är fallet är vi övertygade om att det finns annan nyttig information du bör ta del av. Här kan du exempelvis läsa om fördelning av egendom vid bodelning. Vill du läsa mer om bodelning kan du göra det här.