Äktenskapsförord

En ny dag och en ny chans att få dela kunskap med er. Idag tänkte vi på Point of Law fortsätta i familjerättens spår och närmre bestämt med äktenskapsförord.

äktenskapsförord

Visst kan det verka tråkigt att låta det lyckliga äktenskapet handla om avtal och juridik, men när man kikar lite närmre på det så förstår man att det är i all välmening som man upprättar ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord är det avtal som reglerar vad som ska ingå i en bodelning och inte, med andra ord vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Det är av betydelse både vid äktenskapsskillnad och vid en makes bortgång. För att sätta sig in i ämnet så behöver vi gå lite djupare.

Äkta makar?

Äktenskapsbalken (1987:230) reglerar allt som rör äktenskap. Ett par blir makar genom att ingå äktenskap med varandra, vilket framgår av 1 kap. 1 § äktenskapsbalken. Genom äktenskapet så följer förpliktelser gentemot varandra. Makar ska visa trohet och hänsyn gentemot varandra, gemensamt vårda hem och barn samt samråda för familjens bästa. Makarna ska fördela utgifter och sysslor mellan sig och lämna de upplysningar de behöver för att kunna bedöma de ekonomiska förhållandena i familjen. Det är viktigt att komma ihåg att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.

Upplösning av ett äktenskap?

Äktenskapsförord, ett intyg om skilsmässa som signeras

Ett äktenskap kan lösas upp på två sätt. Antingen genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död. Ansökan om äktenskapsskillnad skickar man in till Tingsrätten och om makarna är eniga om en upplösning av äktenskapet kan de godkänna ansökan omedelbart. I det fall endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad eller om de har barn under 16 år tillämpas en betänketid om minst 6 månader. Om särkilt yrkande ges senast tolv månader efter betänketidens början går skilsmässan igenom. I det fall makar har levt åtskilda i minst två år så har var och en rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid.

Vad är giftorättsgods?

När man ingår äktenskap så blir även den egendom man förvärvat innan äktenskapets ingående gemensam egendom så länge det inte uttryckligen är enskild egendom. All gemensam egendom kallar man för giftorättsgods och det spelar alltså ingen roll vem av makarna som är egendomens ägare. Vid äktenskapsskillnad delar makarna giftorättsgodset på häften och vardera part får en del var.

Egendom man förvärvat genom arv, gåva eller testamente blir giftorättsgods så länge givaren inte givit det med villkor om att det ska vara mottagarens enskilda egendom.

Makars arvsrätt

Om en make går bort så har den efterlevande maken arvsrätt vilket skiljer sig från ett samboförhållande. Om du är sambo och vill veta vad som gäller för er kan du läsa om det här.

Ärvdabalken (1958:637) är den lag som reglerar arvsrätten och där framgår det att en efterlevande make ärver kvarlåtenskapen. Efterlevande make ärver före den avlidnes barn och släktingar och det inkluderar även den enskilda egendomen. Om arvlåtaren har barn från tidigare äktenskap, så kallat särkullbarn, har denne dock rätt till sin laglott om han eller hon begär det. Vill du läsa mer om arv och arvsordningen kan du göra det här.

I vilket fall som helst så har den efterlevande alltid rätt till fyra prisbasbelopp dock givetvis endast i de fall det finns egendom som uppgår till det värdet. År 2019 uppgår prisbasbeloppet till 46 500 kronor vilket blir en total summa om 186 000 kronor. Regeln finns till för att skydda efterlevande make.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som reglerar hur egendomen ska fördelas vid en eventuell skilsmässa. Både makar och blivande makar kan upprätta ett äktenskapsförord.

Vad ska ett äktenskapsförord innehålla?

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och även daterat samt undertecknat av båda parter. Det ska också vara bevittnat av två icke-jävliga personer som till exempel en vän, kollega eller granne. Ni kan ändra ert äktenskapsförord hur många gånger ni vill men observera att det är den sista versionen som är giltig. Äktenskapsförordet ska man därefter registrera hos Skatteverket.

Vad händer om man inte har ett äktenskapsförord?

Vid avsaknad av ett äktenskapsförord kommer giftorättsgodset fördelas enligt äktenskapsbalkens regler. Vid äktenskapsskillnad kommer all egendom som inte uttryckligen är enskild egendom att delas lika mellan de båda makarna vid en bodelning. Sådan egendom kan vara gemensam bostad, fritidsbostad och gemensamt bohag såsom möbler, konst, elektronisk utrustning, inredning och hushållsmaskiner.

Sådant som maken innehar för personligt bruk som exempelvis kläder och personliga presenter är inte giftorättsgods och får undantas bodelningen.

Behöver vi ett äktenskapsförord?

Vi rekommenderar alla makar att upprätta ett äktenskapsförord. Vid bodelning, vare sig den sker genom äktenskapsskillnad eller ena makens bortgång så är det bra att ha klarat upp vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods.

Har en make ett hus som denne ensam betalat för? Kanske har någon av er fått ett arv som inte uttryckligen är din enskilda egendom? Eller kanske har du något som är av stort personligt värde för dig som du inte vill ska ingå i en bodelning? Det är i dessa fall som ett äktenskapsförord är till er fördel.

Varför ska en jurist skriva vårt äktenskapsförord?

För att tolkning av äktenskapsförordet ska ske på önskat sätt så är det ett krav att det är juridiskt korrekt. Det är viktigt att det utformningen är korrekt och att det är skräddarsytt efter just era behov. Ett äktenskapsförord är ett bra sätt för att undvika tidskrävande och jobbiga tvister.

Point of Law hjälper er!

Vi önskar hjälpa er med ert äktenskapsförord. Point of Law förmedlar tjänsten och du väljer den jurist, pris och tidsram som passar er. Enkelt, tryggt och säkert! Har du ännu inte registrerat dig på Point of Law? Då gör du det enkelt här och önskar du en guide så finner du det i vårt tidigare inlägg.

registrering
Det är enkelt att registrera dig hos oss! Du väljer ett användarnamn, fyller i din mejladress, väljer “konsument” samt bockar i rutan bredvid “jag är inte en robot”. Slutligen trycker du på knappen “registrera”. Därefter skickar vi ett mejl till dig med ditt lösenord. När du sedan loggar in kan du under “personlig information” ändra lösenordet till något du själv önskar.

Fyll vår inkorg!

Vi önskar ta del av dina synpunkter och frågor eller om vi på något annat sätt kan vara behjälpliga. Du kontaktar oss på support@poflaw.se.