Point of Law Point of Law > Adekvat kausalitet

Adekvat kausalitet är ett centralt begrepp inom skadeståndsrätten. Begreppet innebär i enkla ordalag att det ska föreligga ett relevant och rättsligt orsakssamband för att skadeståndsansvar ska föreligga.

Det finns flertalet saker som bli uppfyllda för att en person ska bli skadeståndsansvarig; det ska finnas ett så kallat orsakssamband mellan en handling och en skada. Dessutom ska detta samband vara adekvat (rättsligt relevant). Det innebär att handlingen ska vara relevant för skadan, alltså att skadan uppstod på grund av handlandet, helt eller delvis. Skadan ska vara ”typisk”, alltså att den kan eller bör uppkomma av en företagen handling. Jurister brukar tala om att ”det ska ligga i farans riktning”.

Att avgöra adekvat kausalitet är alltid en bedömningsfråga, dessutom ganska svåra bedömningar för domstolarna att göra.