AD är en förkortning för arbetsdomstolen som är en av Sveriges specialdomstolar som har för uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En tvist inom arbetsrätt rör en arbetsgivare och arbetstagare.


I vissa fall väcker man talan direkt i arbetsdomstolen vilket då är både första och sista instans. I andra fall kan man väcka talan tingsrätten, som är en allmän domstol. Om part inte är nöjd med domen från tingsrätten kan man överklaga till Arbetsdomstolen. AD är i de båda fallen sista instans, vilket innebär att man inte kan överklaga Arbetsdomstolens beslut.


AD arbetar i huvudsak på samma sätt som de allmänna domstolarna, vilket innebär att rättegångsförfarandet till största delen det samma samt att de använder sig av rättegångsbalken, precis som de allmänna domstolarna.