Acte Clair är en undantagsregel man använder då det är uppenbart att ett den nationella domstolen inte behöver ett förhandsavgörande från EU-domstolen. För att så ska vara fallet måste det vara uppenbart hur man ska tolka EU-rätten. Den nationella domstolen vara säker på att både EU-domstolen och alla de nationella domstolarna skulle komma till samma tolkning och slutsats i fallet.

Om man behöver inhämta ett förhandsavgörande är detta ett bindande beslut av EU-domstolen och avgörandet är då en tolkning av den europeiska unionsrätten. Det är den nationella domstolen som begär ett förhandsavgörande och för att så ska ske måste man vara en medlemsstat som är en del av EU (Europeiska Unionen).