Accession är ett begrepp man använder inom fastighetsrätten. Med accession menar man ett föremål som har blivit installerat eller på något annat sätt sammanfogat med en fastighet. Ett sådant föremål kan därmed bli klassat som ett fastighetstillbehör och vid en försäljning övergår äganderätten till föremålet per automatik till den nya fastighetsägaren.

Att separera föremålet eller föremålen från en fastighet kan minska värdet på fastigheten och i vissa fall bidra till värdeförstöring av fastigheten.

Det finns inget direkt lagstöd för denna bestämmelse utan ges sin rätt genom praxis så som genom rättsfall som ger stöd för användandet av accession.