Point of Law Point of Law > Absoluta äktenskapshinder

Absolut äktenskapshinder innebär att man inte får gifta sig. Exempel på äktenskapshinder är att personen är underårig och hen måste då ha tillstånd för att få gifta sig. Tillstånd ger man endast om det finns särskilda skäl för detta. En person får inte heller ingå äktenskap med en släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller med helsyskon. Halvsyskon får endast ingå äktenskap efter tillstånd av myndighet. Som ett sista exempel på absolut äktenskapshinder får inte den som redan är gift ingå äktenskap.